หมายเหตุ
Username ใช้ เลขประจำตัวประชาชน ของคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนคนที่ 1 ที่ได้กรอกสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
Password ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ของคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนคนที่ 1 ที่ได้กรอกสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว