สมัครสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

สมัครสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2560
โรงเรียน
เป็นโรงเรียนสังกัด   
ตั้งอยู่เลขที่    ถนน    ตรอก/ซอย    แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์    โทรสาร    เว็บไซต์    อีเมล์
ผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ-สกุล
ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน
1. ชื่อ-สกุล    โทรศัพท์มือถือ    เลขประจำตัวประชาชน (ใช้ในการล็อกอินเข้าใข้ระบบรับสมัคร)
2. ชื่อ-สกุล    โทรศัพท์มือถือ    เลขประจำตัวประชาชน
ขอส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขัน ดังนี้
ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
2. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
3. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
4. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
5. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
2. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
3. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
4. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
5. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นประถมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
2. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
3. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
4. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
5. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
2. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
3. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
4. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน
5. ชื่อนักเรียน    สกุล    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    เลขประจำตัวประชาชน