สมัครสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

สมัครสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ปีการศึกษา 2560