สอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2560
  Search   (สามารถใส่คำค้นหาได้ตามชื่อโรงเรียนหรือเลขที่ใบสมัคร)
ลำดับ เลขที่ใบสมัคร โรงเรียน รายชื่อนักเรียน ครูผู้ดูแล
1 602974 1)
2 601282 1)
3 604896 1)
4 608952 1)
5 601493 1)
6 603515 1)
7 605691 1)
8 601425 1)
9 609395 1)
10 606375 1)
11 609734 1)
12 609755 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายคณาธิป ลิ่มบุตร
2)เด็กชายยศภัทร ไกรนรา
3)เด็กหญิงณิชนันท์ เตชะประสาน
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวรังสิมาศ เพชรศรีทอง
2)นายพัฒนา เหลือบเหลือง
3)นายณัฎฐวรรษ บุตรเผียน
1)นางสาวเรณุกา พันธ์ชูศรี
2)นางสาวชุติกาญจณ์ สำเนียงหวาน
13 603378 สอยดาววิทยา ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายปาณัส อากร
2)นางสาวภวิกา ชมผา
3)นางสาวชนิสรา ทองมี
4)นางสาววรัมพร พุทธศรี
5)นางสาวณัฐนันท์ สมจิตร
1)นายนัฐพล หาญสำโรง
2)นางสาวฉัตริยา วิศวกรสกาว
14 607417 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธีรภัทร์ มั่นคง
2)เด็กชายปฏิภาณ นิลพันธุ์
3)เด็กหญิงพิมลพรรณ แสนสา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายรัชตพงษ์ สิมมา
2)นางสาวชลธิชา จันสอนจักร์
3)นางสาวณิชาภัทร ชุมฝาง
1)นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
2)นางสาวบังอร มูลโพธิ์
15 604808 ลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คินรัมย์
2)เด็กชายวีงา เมือง
3)เด็กชายคุณาธิป แย้มวงค์
1)นางอรอนงค์ พันธุ์ศรีศักดิ์
2)นายรังสรรค์ กาญจนสาร
16 603801 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นางสาวสิริมนต์ นาคกระแสร์
2)นางสาวพรรพศา เสาว์ทอง
3)เด็กชายณัฐพล พิมสุคะ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสิทธเดช ควรมี
2)นางสาวกัญญารัตน์ หอมหวล
3)นางสาวมาลิวรรณ ลักขษร
4)นางสาวพิมพ์ลภัส โพยมแจ่ม
5)นางสาวสุนันทา ควรมี
1)นางสาววิสุดา ทองแสง
2)นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง
17 607508 บางเลนวิทยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายถาวร สมพบ
2)เด็กชายสุรวุฒิ ศรีสงกา
3)เด็กหญิงนิชานันท์ สุพันธไพ
4)เด็กหญิงพรพิมล แก้วมีสี
5)เด็กหญิงกุลฐิญาดา สังข์ศิลป์ชัย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวภัทราภา คล้ายสาคร
2)นางสาวจริยา แสงเจริญ
3)นางสาวสุนิษา ไหล่ตระกูล
4)นางสาวอรจิรา เปียมญาติ
5)นางสาวจันทร์จิรา เดชมณี
1)นายวัลลภ บุตรเกตุ
2)นางสาวเอื้อม ไกรสมโภชน์
18 602191 โพธิ์ทอง ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายกาญจนภัท เชิดเเสง
2)นางสาวนริสรา บุญประสงค์
3)นางสาวพรนภา สีลอด
4)นายตะวัน โยนานารถ
5)นายเลอสรรค์ จำปา
1)นางวาสนา เสนาพันธ์
19 609859 ภูซางวิทยาคม ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายคุณากร ขัติคำ
1)นายปญณต อินทการ
2)นางลัดดา เดชสวัสดิ์
20 602649 คลองบางพรหม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงวรัชยา อยู่สถิตย์
2)เด็กหญิงสุปราณี เมืองนก
3)เด็กหญิงยุวดี แอกประโคน
4)เด็กหญิงณัฐณิชา ลาดธัมมา
5)เด็กชายนาวี สีหาลาด
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงวีรดา อุ่นใจ
2)เด็กหญิงวนิศรา แก้วมงคล
3)เด็กหญิงเปรมมิการ์ โพธิศรีทอง
4)เด็กหญิงวาร์ธินีย์ ต่ายสกุล
5)เด็กชายวิศรุต อนุชาติ
1)นายสุพิศ ยอดโพธิ์
2)นายตะวันฉาย เกษกี
21 608878 สยามสามไตร ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายอธิษฐ์ อภิวัฒน์อุดมคุณ
2)เด็กหญิงคลองขวัญ วิสุทธิประภานนท์
3)เด็กหญิงพุทธสุดา ถาปาลบุตร
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงเพลิน วงษ์ศราพันธ์ชัย
2)เด็กหญิงภัทรวดี สองทิศ
3)เด็กชายอิทธิวัฒน์ อรุณรัตนนุกุล
1)นางจินดา เอี่ยมสืบทัพ
2)นายไชยพร คุณกมุต
22 604606 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภัสร์ธีรา ไชยยะ
2)เด็กหญิงภูริชญา เติมทรัพย์สกุล
3)เด็กชายกาณฑ์ ใจเพ็ง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงณิชมาศ โรจนอนันท์
2)เด็กหญิงชญานิน ปิ่นทอง
3)เด็กหญิงบุณณ์ภัสสร นนทพิบูลย์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชนานันท์ ลือกิตินันท์
2)เด็กหญิงธนภรณ์ หลิน
3)เด็กหญิงชชุบุรพร วีระพงษ์ประดิษฐ์
1)นางวัลภา ทองเหมาะ
23 609684 อัตตาภิวัฒน์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกวิน สุขเจริญคณา
1)นายณัฎฐสิริ เต็กอวยพร
24 608229 มัธยมวัดหนองแขม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายปริญญา มะลิพันธ์
2)เด็กชายพิธิวัฒน์ ตันลิ่มสุน
3)เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทองห่วง
4)เด็กหญิงวรินธร หัสดี
5)เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ภุมรินทร์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวเพ็ญพักตร์ โชติสนธ์
2)นางสาวสาธิดา เพชรมีดี
3)นายสถาพร เกตุมณี
4)นางสาวจันทมณี ด้วงคำจัน
5)นางสาววันวิสา หล่าบุตรศรี
1)นายนนทกานต์ พรมมา
2)นายวีระ วรรณคำ
25 609931 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายบรรณวิชญ์ พิชัยวงศ์
2)เด็กชายทัศน์พล หน่อตุ่น
3)เด็กชายธนพงษ์ นันต๊ะแขม
4)เด็กหญิงขวัญข้าว เปี่ยมทวีศักดิ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกฤติยา ฉิมพาลี
2)นางสาวสุภัชชา สุภาจีน
3)นางสาวทิพเกสร ปันไชย
4)นายธีระศักดิ์ ยวงคำ
1)นายกวินท์ วงศ์รัตน์
2)นางสาววีนา สุวรรณโน
26 605820 ชลกันยานุกูล ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงจีรัชยา คาดบัว
2)เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปทุมวัน
3)เด็กหญิงณัชชา พลจารุวรรณ
4)เด็กหญิงพิมพกานต์ เกตุคำขวา
5)เด็กหญิงเกศกัญญา อำนวย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีบุญเลิศ
2)นางสาวแพรไหม ญาติสังกัด
3)นางสาวณัฐณิชา ธารีบุญ
4)นางสาวชลิดา แข็งแรง
5)นางสาวพรนภา แดงสว่าง
1)นายปฏิวัติ จันต๊ะอิน
2)นายบูรพา พรหมดำ
27 607114 ลาซาล บางนา กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธัญรัตน์ วสุยิ่ง
2)เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภาคโพธิ์ทอง
3)เด็กหญิงพนิตพิชา ธรรมเป็นศรี
4)เด็กหญิงเบญญาภา มั่งคั่ง
5)เด็กหญิงนรัญชกร รำพึงวร
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายวทัญญู อำนวยสิน
2)เด็กชายธาวิน เลาหะพงษ์พันธ์
3)เด็กชายวีระพัภค์ บุตรดีวงษ์
4)เด็กชายชนธัญ ตั้งหลักดี
5)เด็กหญิงภัทราพรรณ วีระมณี
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายปฏิพัทธ์ เอี่ยมรัมย์
2)เด็กชายนครินทร์ เฉลยกลิ่น
3)เด็กชายวิศรุต รัญเสวะ
4)เด็กชายธนกฤต วราห์คำ
5)เด็กหญิงฐาณิตา นุชนนทรี
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายพชรพล จีนขจร
2)นายธนภูมิ โชคชัยพรรักษ์
3)นายนันทวัฒน์ เธียรสุวรรณแสง
4)นายสุรสีห์ แสนสง่า
5)นางสาวณิชกานต์ แสงมหาชัย
1)นายพิชชานันท์ธฤติพันธ์ ใบบาง
2)นางสาวศิริรัตน์ อุตมะ
28 606624 บ้านค่าย ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธรรม์ณธรณ์ ผุดกระจ่าง
1)นางสาววนาลี วรรณสิน
29 609642 คลองใหญ่วิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นายโกศล เงิน
2)เด็กหญิงทิตยา สวัสดี
3)เด็กหญิงศรีวิไล กรวยทอง
4)เด็กชายเกรียงไกร มานวม
5)เด็กหญิงเพ็ญนภา มณีวงค์
1)นายศุภกิตติ์ ศรีบุตร
2)นางสาวสุนทรา ฝอยทอง
30 607961 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น
2)เด็กหญิงพัชรพิชชา เพชรกำเนิด
3)นายกรีฑา ชนะกาญจน์
4)เด็กชายศิวพฤกษ์ ญาณสูตร์
5)เด็กหญิงศลิษา ภู่ขวัญทอง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวณิชนันท์ ราชธานี
2)นางสาวณิชา พานแพน
3)นางสาวมิญญา สุรญาณณ์
4)นางสาวพรรณขจี พุทธกูล
5)นายศุภกร วรรณเสน
1)นายวัชระ ส้มแป้น
2)นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
31 602934 บางขุนเทียนศึกษา ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายเทวกฤต ทองอ่อน
2)เด็กหญิงจิดาญา เชิดชู
3)เด็กหญิงกวินทรา ซุยเสนา
4)เด็กหญิงสุภัค แซ่ตั้น
5)เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จบดี
1)นายเสริมศักดิ์ แสงจันทร์
2)นางสาวจันทร์ทิมา เทียนศิริ
32 602023 ไตรมิตรวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายปิยวัฒน์ หาญนันทนาภรณ์
2)เด็กชายปวาเดช สายช่างทอง
3)เด็กชายภูพิรัฐ ระยับศรี
4)เด็กชายอนุชา มากเจริญ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายปัณณวิชญ์ หวังนิเวศน์กุล
2)นายทรงศักดิ์ ปัญญาธรักษ์
3)นายอนุสรณ์ แซ่โล้ว
1)นางจริยา ภูริธิติมา
2)นายสุทธิพงษ์ นาคะไชย์
33 607784 สาธิตมศวประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงณัชชา ชัยบุรานนท์
2)เด็กหญิงธันยธร เจิ้ง
3)เด็กหญิงสิรินุช ศรัทธาบุญ
4)เด็กหญิงณิชา เจิ้ง
1)ธนวุฒิ ปัญญาพูนผล
34 606698 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงนงนภัส กาญจนวงศ์
2)เด็กหญิงนภัสสร ผึ้งภุมริน
3)เด็กชายเขมชาติ ขจรผล
4)เด็กหญิงสุพิชญา ปรีชาศิลป์
5)เด็กหญิงรสา เตชะวัฒนรุ่งเรือง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวศุภาพิชญ์ มีประเสริฐ
2)นางสาวพิมพ์นรา มาประกอบ
3)นางสาวนวรัตน์ ชมเจริญ
4)นางสาวเพ็ญพิชชา บุญประเสริฐ
5)นางสาวอิศริยา อิทธิอำนวย
1)นายภาณุมาศ หอมบุญยงค์
2)นางสาวสกุลณี บุญมี
35 602773 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสัจจา แดนนงค์เมือง
2)นางสาวอิศรินทร์ รัตนขจรไชย
3)นางสาวสโรธร คำทอง
4)นางสาวชนณิกานต์ สมประยูร
5)นายธัญธร ทาปื้อ
1)นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว
36 605505 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์
2)นายอธิป คำคง
1)นายเจษฎา สังข์ประเสริฐ
37 607779 ศรีวิทยาปากน้ำ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเข็มอัปสร หู
2)เด็กหญิงพิมพ์มาดา หนูเทพย์
3)เด็กชายปราณ คงสมุทร
4)เด็กหญิงนัชชา ใสเกื้อ
5)เด็กชายพัสกร อาจลออ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงจิตาภัสส์ อเนกรัตนเศรษฐี
2)เด็กหญิงกานต์ทิชา ส่องแสง
3)เด็กชายชัยวัฒน์ สิงห์ขุนทด
4)เด็กชายวรรธนะ วงค์ดิษฐ์นันท์
5)เด็กชายภานรินทร์ ศีลพิพัฒน์
1)นางสาวญดา เทศทอง
2)นางสาวพัทธนันท์ ปิ่นแก้ว
38 605727 วัดสุทธาวาส ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงศิริขวัญ จันทร์หล้า
2)เด็กหญิงสาวินี ศรีอุดม
3)เด็กหญิงต้นน้ำ นัยอนันต์
1)นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์
2)นายพิรุณ แพทย์อุดม
39 604659 วัดบางโพโอมาวาส ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงกนกอร หล้าตาล
2)เด็กหญิงอภิญญา ราชภักดี
3)เด็กหญิงเบญญาดา มงคล
4)เด็กหญิงบัวชมพู สุขใจ
5)เด็กหญิงภัคจิรา จันทสิทธิ์
1)นายทีฆกุล คำงาม
40 605438 หนองเรือวิทยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธีรพัฒน์ คุ้มโศก
2)เด็กชายวิทยา คำมีภา
1)นายธนะประสงค์ จันทราธนสิทธิ์
41 601555 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพชรมน คู่เทียม
2)เด็กหญิงพิชามญชุ์ ปล้องทอง
3)เด็กหญิงระวิพัชร์ แสงวันดี
4)เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สุนทรัช
5)เด็กชายณัฎฐวัฒน์ ชัยรัตน์กุลประภา
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายญานกร เย็นฉ่ำ
2)เด็กชายโยธิน ศรีนุติทรัพย์
3)เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองนุช
4)เด็กชายพีระวิชญ์ สงกุมาร
5)เด็กชายบัณฑิต ศรีวิลัย
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายปุญญพัฒน์ วิชญานนท์
2)นายฉัตรพัฏฐ์ ศรียาตรา
3)นางสาวระวิ ชมชื่น
4)เด็กหญิงธารารัตน์ สุริยะ
5)เด็กชายชยุตม์ ปานอาภรณ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายกันตภณ กลั่นจัตุรัส
2)นายธารภูมิ อิงควิศาล
3)นายฐิติกิตต์ สุมนัสวรพันธุ์
4)นายภัทราวุธ อุดาแก้ว
5)นายสิรธีร์ ขวัญบุญ
1)นางสาวมาสลดา ฉิมงาม
2)นางดวงกมล ชินพงค์
42 601685 มัธยมวัดสุทธาราม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)ธิมาพร คุรุพรศิริ
2)มนัสนันท์ ปุริยามะตา
3)ธนันญา ศรีชมชัย
4)ธวลธรรม นนทะลุน
5)พรรษวุฒิ วงษ์จันทร์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวนันทิพร โพธิ์สุวรรณ
2)นายธนสิทธิ์ ต่อพันธ์
3)นายพรเทพ วุฒิยะพันธ์
1)วัชระ มานิตราษฎร์
2)ยศพร จันทร์อำไพวงศ์
43 601011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นายรุจิภาส วราธิกุล
2)เด็กหญิงศุภธิดา เพชรชนะ
3)เด็กหญิงศิรดา ศรีรอด
4)เด็กหญิงวิศัลยา สุขไชยะ
5)เด็กหญิงณิชาภัทร พรรณรังษี
1)นายปณัฐชา ทองเสน่ห์
2)นางสาวบุษกร ดำเกลี้ยง
44 605038 อนุบาลชลบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพงษ์ศิริ ทีบุญมา
2)เด็กหญิงชนาภา เลือดกรุงศรี
3)เด็กหญิงไอริณ เอมรัตน์
4)เด็กชายกวินรวิชญ์ ทับดารา
5)เด็กหญิงชนัทชนันท์ มหาชน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงภัสณิชา มั่นคง
2)เด็กหญิงตะวัน จันทร์แย้ม
3)เด็กหญิงนันท์นภัส ชูนวล
4)เด็กชายวรพล ธนะวัฑฒโก
5)เด็กชายปณตพงศ์ แพงคำท้าว
1)นางสาวพรชนก สรวมนาม
2)นางสาวนภาภัทร โฉมจังหวัด
45 608565 อนุบาลเมืองอุทัยธานี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกรวิก หินแก้ว
2)เด็กหญิงณัฐณิชา ชาญวิกย์การ
3)เด็กหญิงภัทรวดี ศรีรัตนเมธี
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายจิรภัทร วราหะ
2)เด็กหญิงกมลชนก มีโพธิ์
3)เด็กชายอธิกฤษ รองทอง
4)เด็กหญิงพิชญาภา จึงสมเจตไพศาล
5)เด็กหญิงพุทธิดา มาแก้ว
1)นางสาวพยุง จิอู๋
2)นางสาวชลธิชา นรสิงห์
46 605742 กระเทียมวิทยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นางสาวกัญธิดา นามวิเศษ
2)นางสาวธิมาภรณ์ แย้มรัมย์
3)นางสาวอภิภาวดี นิตย์ลาภ
4)เด็กชายจิรายุ ศรีสุมัง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายกฤษณะ เล็งหา
2)นายธนชัย คำผล
3)นางสาวสุพรรษา สุขประเสริฐ
4)นางสาวอุไรวรรณ หอมหวล
1)นายธรรศ์พงษ์ นานวล
2)นางสาวกฤษณา เพิ่มดี
47 603467 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายมานะชัย มณีวัชรเกียรติ
2)เด็กชายชัยยุทธฐา มาแสง
3)เด็กชายภูรินทร์ พรหมวอน
4)เด็กชายปุณณ์ธนัท วิมุตตานนท์
5)เด็กชายสหรัชณ์ พรหมจิตวราพัน
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายชนมภูมิ ประจันพล
2)เด็กชายศิวรุตน์ สมชัย
3)เด็กชายภัคพล ตราทอง
4)เด็กชายภูธน คงคำแก้ว
5)เด็กชายนรพน ประจันพล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธนดล สิทธิวงษ์โภคิน
2)นายธนภูมิ กล่อมบรรจง
3)นายรชต อภิรักษ์นันท์ชัย
1)นางสุทธิรัตน์ ศรีเกษม
2)นายกัปปิย เล้าเจริญ
48 603494 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนราชันย์ สุวรรณศรี
2)เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิพัฒน์สกุลกิจ
3)เด็กชายบุญญานนท์ ยันอิทร์
4)เด็กชายณัฐพล ตั้งดวงดี
5)เด็กหญิงศศินกานต์ โชคมาน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงนภัสนันท์ องค์มีเกียรติ
2)เด็กหญิงปุญยวีร์ สีชมพู
3)เด็กหญิงสาริสา วิจิตรานนท์
4)เด็กหญิงธันยพร จำนงจิตร
5)เด็กชายจักริน แป้นถึง
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นางสาวรัฐนันท์ นิตย์โชติ
2)เด็กหญิงภัทรานันท์ อนุวงศ์พินิจ
3)นางสาวภัสวัลย์ เอี่ยมจรัส
4)เด็กหญิงจิดาภา เผือกบางนา
5)เด็กหญิงสิรินดา วงศ์บางโพ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวสรัลชนา สุวรรณทับ
2)นางสาวรมณีย์ วิจิตรานนท์
3)นางสาวกัลยา ใจกว้าง
4)นางสาววรรณิดา เถื่อนวรรณา
5)นางสาวชมภูนุช พิทันโชติ
1)นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ
2)นางสาวเสาวลักษณ์ ฤาชา
49 608215 ราชวินิตบางแก้ว ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายอภิวัฒน์ ดามี
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายฐิติพงษ์ บุญศรีประภากิจ
2)นายณัฐวุฒิ เจริญสุวรรณ์
3)นางสาวมรัสศิยา ประภาษี
1)ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ มีพึ่ง
2)นายทนง ชีวะประไพ
50 604981 พนมสารคาม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปภาชนก โพธิ
2)เด็กชายจิรพนธ์ ยะหัตตะ
3)เด็กหญิงเมธาวี เกตุกูล
4)เด็กหญิงพรธิภา แสนใจงาม
5)เด็กชายกิตติพัฒน์ กรัตพงศ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกนกอร ทิสมบูรณ์
2)นางสาวสุวิชญาน์ แก้วศรีทอง
3)นางสาวชนิภรณ์ รัตนธนวัชร
4)นางสาวชนกนันท์ นิยมสุข
5)นางสาวเบญจรัตน์ พันธ์เจริญ
1)ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์ มีพงศ์
2)นายขวัญชัย ชันกระโทก
51 601622 สาสน์วิเทศสายไหม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกนกลักษณ์ รัตนะธำรงพรรณ
2)เด็กหญิงปวริศา น้อยจาด
3)เด็กหญิงลดามา วงค์ประชา
4)เด็กหญิงภูรัชญา สุภาพอาภรณ์
5)เด็กชายสุวิจักขณ์ ไชยปัญญา
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายนพรุจ ภัทร์กุลชัย
2)เด็กชายกรวิญญ์ กาญจนา
3)เด็กชายธนเสฏฐ์ กรชัยนันทศรณ์
4)เด็กชายพัชรพล องคะกุล
5)เด็กชายศุภชัย เฮงจิตตรกุล
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเบญญาภา อัจฉริยการุณ
2)เด็กหญิงกมลภัทร นวนอ่อน
3)เด็กชายธนภัทร มิสุนา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวศรุตยา คมคาย
2)นางสาวพรณัฐชา สีอ่อน
3)นางสาวภัทรนันท์ เกตุถล
4)นายเพชราภรณ์ ศรีวิลัย
5)นายปาลวัฒน์ มาฆะสกุลเจริญ
1)นายณัชพล สัพโส
2)นางภาวินี ศิริรุ่งวัฒนชัย
52 602636 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงศุภิสรา ทองเจียว
2)เด็กหญิงรวิษฎา ศิริแสงตระกูล
3)นางสาวณฐกร กองพิลา
4)เด็กหญิงสุภัทรขวัญ ยลโสภณ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายพงศภัค อินทรตั้ง
2)นายพฤฒิพงษ์ พาณิชผล
3)นายกุลเทพ จตุรงค์พรไพศาล
4)นางสาวนพัตธร มีนาสันติรักษ์
5)นางสาวพิมพ์มาศ ภู่แส
1)นายอนุรักษ์ กุลวงษา
53 604850 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายภาคิน ณ นคร
2)เด็กหญิงนภัฏรดา หลวงสนาม
3)เด็กหญิงพัชรกร วันทา
4)เด็กชายศุขภณัฐ พรศรี
5)เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายวิชยุตม์ แว่นพรหม
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายณพวิทย์ บุญเฉลียว
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกชกร เจริญศิริ
2)นางสาวพนิตตา ร่มฉัตรทอง
3)นางสาวนภสร พรหมเสน
4)นายกฤตเมธ คุณาโรจน์รัตน์
5)นางสาวสุวรรณา ศรีอรุโนภาส
1)นางสาวชมพูนุช วุ่นสุวรรณ
2)นายณัฐพงษ์ ดู่ขึง
54 607302 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายตระกาล แก้วแกมเกษ
2)นายศิวกร โคธิเสน
3)นางสาวณัฐนันท์ หลีน้อย
4)นางสาววราภรณ์ จุนจรูญ
5)นายศุภวัฒน์ บุญนำ
1)นางสาวลมูลเพชร มะณี
2)นายสกุลชัย สวัสดี
55 601780 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพรนภัส โพธิ์อุดม
2)เด็กหญิงชมพูนุท วงษ์ประยูร
3)เด็กชายพิทยา บูรพา
4)เด็กหญิงสิริกร กินนารี
5)นางสาวสุกัญญา ไชยโพธิ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายกิตติพงศ์ ภัทรจิตรา
2)นางสาวฉัตรกมล กระแสร์
3)นางสาวณัฐณิชา เปลื้องนาผล
4)นางสาวปิยดา จันทร์น้อย
5)นางสาวจารุพร ตับไธสง
1)น.ส.กษมา มาลาแวจันทร์
2)น.ส.ยุคลธร แสงชัยศรียากุล
56 605629 บุญวัฒนา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายภัคพล สิงหเสนี
2)เด็กชายณัฐภัค เพ็ชรัตน์
3)เด็กหญิงเก็จมณี จันทร์ชู
4)เด็กหญิงปิยนันท์ จันทร์สูงเนิน
1)นายจินดาชาติ แก้วกระบิล
2)นางสมหมาย อรไทวรรณ
57 602401 แจงร้อนวิทยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายสิงหา ชัยมงคล
2)เด็กหญิงปราณี เป้าประยูร
3)เด็กหญิงวันชนก ขำวงษ์
4)เด็กหญิงภนิตา ปรารถนา
5)เด็กหญิงกุลปรียา สันติ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายชำนาญ ยินเสียง
2)นายธนพล พบโชค
3)นางสาวพนิตตา เวชดี
4)นางสาวสุภรดา เอี่ยมบริสุทธิ์
5)นายปิยชัย อิ่มจิต
1)นางสาวประภัสสร จันทร์แดง
58 604060 วัดสระเกศ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายศุทธา ขันตยาภรณ์
2)เด็กชายศุภกร คำผุย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสิริวุฒิ ล่องสกุล
2)นายภานุวัฒน์ นำระนะ
3)นายนนทพันธ์ รูปดี
1)นางสาวพิลัยพร ดอกมะขาม
2)นางสาวกรรณ์ธิมา ศรียาเทพ
59 603491 ภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพนิชชา เริงนพดล
2)เด็กหญิงพรชนก สุขสุวรรณ์
3)เด็กชายณัฐชนน แจ้งการ
4)เด็กหญิงอิสรีย์ รุ่งแสง
5)เด็กชายทวิชา ชนะสุดกันหา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายนพรัตน์ แซ่ตัน
2)นางสาวศศิวิมล ช่างเขียน
3)นายจารุกิตต์ สงวนวงศ์
4)นายยศวร คำสอน
5)นางสาวจิดาภา อยู่ยั่งยืน
1)นางสาวสุจินตนา ดีบุกสุขลาภ
2)นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์สำรวจ
60 607054 เฉลิมขวัญสตรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงมธุรดา เจริญสุข
2)เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ดา เพ็ชรนิล
3)เด็กหญิงกนกวรรณ เสระนา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวพลอยชมภู ภิญโญ
2)นางสาวฐิติรัตน์ ด้วงท้อง
3)นางสาวพลอยพรรณ เดชบุญ
4)นางสาวเพ็ญศุภัคชา กองสิน
5)นางสาวชมพูนุท มีชัย
1)นางสาวปุญญิศา พิมพ์สุข
2)นางสำเนา แก้วดา
61 609866 วัดยานนาวา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพีรเทพ สีลาวุธ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงธิดาพร รัตนดิลกกุล
2)เด็กหญิงปรีญา สร้อยมาศ
3)เด็กชายธนดล บุญศิริทรัพย์
1)นางสาวปรียาพร สมศักดิ์
62 603881 สตรีวิทยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณัฐนา โชคบุญเจริญ
2)เด็กหญิงณิชาภัทร อารีย์ราษฎร
3)เด็กหญิงรักษิตา แซ่ฉั่ว
4)เด็กหญิงแก้วกัญหา ทับทิมทอง
5)เด็กหญิงภิญญดา ภัทรอัครกุล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวแพรวนิต ถาวรรุ่งโรจน์
2)นางสาวพิชญา ถาวรรุ่งโรจน์
3)นางสาวภัทรลดา เหล่าเจริญวงศ์
4)นางสาวอารยา เฮงมา
5)นางสาวจินดารัตน์ โกศล
1)นางสาววิภาจรีย์ โฆษิตกิตติวงศ์
2)นางสาวศิริกร เทาศิริ
63 601207 เมืองพลพิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภัธทนิกุล สุพรรณ
2)เด็กหญิงนริศรา สมสกีสิทธิ์
3)เด็กหญิงเกวลิน ถาดไธสง
4)เด็กหญิงนลินนิภา สีตาล
5)นางสาวสุทธิลักษณ์ แก้วกาหลง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวมินตรา ทิพย์นนท์
2)นางสาววิภาดา น้อยตำแย
3)นางสาวพิมพ์ชนก แสนพรม
4)นางสาวแสงตะวัน จ้ำมา
5)นางสาวกรรณิกา พิมพิลา
1)นางสาวศศิมา นันทิยเภรี
2)นายชุมพล น้อยถนอม
64 602684 วัชรวิทยา ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายนัฐฐพล กรุษคง
2)นายราชบุรินทร์ บดีรัฐ
3)นางสาวนัฐษาปาลิน การะภักดี
4)นางสาวสุมาพร กลัดปรี
5)นางสาววิภา่วรรณ ใยยวง
1)นายพรชัย โพธิ์มาก
2)นายพลวัฒน์ แจ้งดี
65 608475 ทุ่งมหาเมฆ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงญานิสา ระดาบุตร
2)เด็กชายภัทรกร แจ่มจำรัส
3)เด็กชายธวัชชัย นรารัท
4)เด็กหญิงสุรชานันท์ มุขขันธ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงสิริยาภรณ์ แซงลาด
2)เด็กหญิงสุธาสินี ชาตะโชติ
3)เด็กหญิงณัฐิดา ศุขเกษม
4)เด็กหญิงสุภัสสรา ขันแก้ว
5)เด็กหญิงวรัมพร มิฆะเนตร
1)นางสาวบุญบุตรี แสงเดือน
66 608664 บ้านบางกระปิ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปุณิกา พงษ์สว่าง
2)เด็กชายพณวัฒน์ ดำรงชีพ
3)เด็กชายเสกสรรค์ กวมทรัพย์
4)เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชูชาติ
5)เด็กหญิงกุลนัดดา สามาอาพัฒน์
1)นายธาวิต ณ นคร
67 606620 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (มัธยมศึกษา) ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายญาณภัคพล หาญดำรงกุล
2)เด็กชายกนิษฐ์พงศ์ วัฒนสมบัติ
3)เด็กหญิงพันธิตรา สักการ์เวช
4)เด็กชายกษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์
5)เด็กหญิงพัทรกมล ทองอยู่
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวพิชามญชุ์ มารอด
2)นางสาวพรจอมขวัญ พูลสวัสดิ์
3)นายเมษวัสส์ อารีรบ
4)นางสาวพชรพร แดนวังเดิม
5)นายธนวินท์ พันธุ์รัตน์
1)นายณัฐเกียรติ สิงหะพล
2)นางสาวอัจฉรา ชินสอน
68 607822 วัดนวลนรดิศ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภู่ทอง
2)เด็กชายปฏิภาณ พุทธโกมาตย์
3)เด็กชายนันทชัย อินทรสวาสดิ์
4)เด็กชายภัทรพล สุรชาตินันท์
5)เด็กชายวันธงชัย โชคชัย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายเศรษฐศาสตร์ ศิริกุลวิวัฒน์
2)นายฐาปกรณ์ กลิ่นหอม
3)นางสาวอนงศ์ไพสิฎฐ์ รัชตวงศ์สกุล
4)นายพีรณัฐ กลิ่นคำ
5)นางสาวนันส์นภัส รัตนวิเชียร
1)นางผกานันท์ ใบศรี
2)นางวาสนา โสภาศรี
69 602323 สามเสนวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงศิศิร์กร อัครพิเชษฐ
2)เด็กหญิงณิชกุล ปุณณะหิตานนท์
3)เด็กชายธัชธรรม เกียรติปฐมชัย
4)เด็กหญิงศรีภัสสร ใจตรง
5)เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ลิโมทัย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวจีรนันท์ สาริพันธ์
2)นายตุลธร เลิศไกร
3)นางสาวธันยาภัทร์ สุขขี
4)นางสาวนิรุชา เจริญผล
5)นางสาววรรณวลี จอมขวา
1)นายปรินทร์ ทองเผือก
2)นางสาวศรีนภา บุตรภักดี
70 609850 พระโขนงพิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณัฐริกา บุญทวี
2)เด็กหญิงศรินญารัตน์ วงษ์พันธรรม
3)เด็กหญิงภัณทิรา จงเทพ
4)เด็กหญิงนิชานันท์ ศรีคำ
5)เด็กหญิงพิกุลทอง เจริญทรัพย์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธนศาสตร์ ศุภเสถียร
2)นางสาวปิยาภรณ์ อ่ำบางยุง
3)เด็กหญิงนุชนาฎ ทองชูแสง
4)นางสาวมาเรียล พอทเทอร์
5)นางสาวสโรชา เม่นวิจิตร
1)ว่าที่ร้อยโทกิตติศักดิ์ บุญศรัทธา
2)นางสาววีณา ผินสุวรรณ
71 609718 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน
2)เด็กชายปิติคุณ เตชะพาหพงศ์
1)อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา
2)อาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์
72 608660 วัดเขมาภิรตาราม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงสุนันทา จีนเจริญ
2)เด็กหญิงชนัยธร หัสโรห์
3)เด็กชายตนุภัทร ทักษิณพิลา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวเย็นจิต ศรีบัวคลี่
2)นางสาวอัญญา วรรณดี
3)ณัฐฐินันท์ หวานหู
1)นายชิติพัทธ์ เพียขันท
73 606719 ตราษตระการคุณ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นางสาวสุดาวรรณ วรรณรัตน์
2)นางสาวเมธาพร ทองนิล
3)นางสาวกุลิสรา ธนะประสพ
4)เด็กชายไพบูลย์ อาจทวีคูณ
5)นายแก้วมังกร บุญมี
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาววรินทร วรวงษ์
2)นางสาวธันวรัชม์ บุญมี
3)นางสาวตรีภาพร นารถอุดม
4)นางสาวกานต์สินี สังฆะมงคลกิจ
5)นางสาวพิมพ์ธิดา อุปโคตร
1)นายสมพิศ
74 605269 วัดท่าข้าม ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปาริชาติ สมนึก
2)เด็กหญิงปารียา คงแป้น
3)เด็กหญิงอัญศิริ ปาลเกิด
4)เด็กหญิงวิรัลพัชร โควาวีระสิทธิ์
5)เด็กชายเอกพล หมอนสวัสดิ์
1)นางสาวอัจจิมา ศรีดา
75 604190 ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงวรัณตา แสวงผล
2)เด็กหญิงกัลยากรณ์ ศิริเลิศ
3)เด็กหญิงภัทรจาริน ภูปุย
4)เด็กชายโมไนย ไชยศรี
5)เด็กหญิงนิสุตรี สีสอง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายณฤทธิ์สร ราษฎร์เจริญ
2)เด็กหญิงพรธวิศา บุพันธ์
3)เด็กชายพงค์ปณต ปั้นพุ่มโพธิ์
4)เด็กหญิงเขมจิรา เดชศิริ
5)เด็กชายธีรดนย์ แก้ววิจิตร
1)นายสุปัญญา สันวิลาศ
2)นาย ณพวุฒิ มณีวงษ์
76 608921 สายธรรมจันทร์ ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวจุฑามาศ วิริยะธนสาร
2)นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั๊น
3)นางสาวเพ็ญพิชญา ภัทรอมรเกียรติ
4)นางสาวพนิตพร พูลทรัพย์
1)นายเอกภูมิ ชูนิตย์
77 609485 อุทัยวิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนากร ดวงจิตร
2)เด็กชายไพทูรย์ บัวงาม
3)เด็กหญิงวาสนา ลอยล่อง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาววาสนา เกตุสอน
2)นายโชติ วีระกุล
3)นายนรวิชญ์ เพชรมณี
4)นางสาวพัชริดา ดอกพุฒ
5)นายศุภโชค หล่อทอง
1)นายธงศักดิ์ สิงห์ไชย
2)นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม
78 607386 ศุภลักษณ์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงวรีภรณ์ กังวานสกุลทอง
2)เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์ทอง
3)เด็กชายธนเสฏฐ์ นาเมืองรักษ์
4)เด็กหญิงพริมา เตียวสกุล
5)เด็กชายกฤษฏ์ วรธนโชติ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงชิชฎา เกษตรเจริญกิจ
2)เด็กชายธนโชติ ลิ้มชัยสกุล
3)เด็กชายพันธุ์ระพี เตียวสกุล
1)ธนกร กำลังมาก
2)นายวุฒิชัย เหล่าเลิศ
79 602443 วัดท่าพระ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงมนัสวี โชคศรีสะอาด
2)เด็กชายสหบดินทร์ ชาญจิตร์
3)เด็กหญิงเพ็ญมันตา แซ่ลี้
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายธนกฤต ศรีผาวงศ์
2)เด็กหญิงณัฐริศา สมฤทธิ์
3)เด็กหญิงจุฑามณี เดชนุ่น
1)นางสาวภัทรินทร์ พีระยุทธ
80 603165 วิเชียรชม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกชนต ทิพย์จำนงค์
2)เด็กหญิงชวิศา เกื้อสกูล
3)เด็กหญิงณัฐธยาน์ พุทธชาติ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงโชติญา ช่างสาร
2)เด็กหญิงวิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์
3)เด็กหญิงนิชภา บังหมัด
1)นางสาวนารี เรืองทอง
2)นางยินดี หนูจันทร์
81 608661 โสมาภานุสสรณ์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปิยธิดา ถิรทิตสกุล
2)เด็กชายปุญญาภัทร เตียงนิล
3)เด็กชายกิตติวัฒ บุญโกมุด
4)เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา สินขัว
5)เด็กหญิงธมนวรรณ หลัดกอง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงณราลี เกาทัณฑ์ทอง
2)เด็กหญิงพลอยชนก คงปราบ
3)เด็กหญิงภูษิตา คารวานนท์
4)เด็กหญิงปพิชชา เทพชัยวรกำแหง
5)เด็กหญิงสิริกร เที่ยงธรรม
1)นายอาทิตย์ ทองนาค
2)นายวสุศักดิ์ วงธรรม
82 609577 สารสาสน์วิเทศนครปฐม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงขวัญข้าว รอดเล็ก
2)เด็กหญิงพิมลวรรณ เอี่ยมแก้ว
3)เด็กชายจารุกิตติ์ สุดประเสริฐ
4)เด็กหญิงสุภัสสรา แย้มบางยาง
5)เด็กหญิงอภิสุตา สวนดอกไม้
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงแทนฤทัย สุขสมกิจ
2)เด็กหญิงภัสวัลย์ ธุระเจริญพานิช
3)เด็กชายภูมิ เสสมา
4)เด็กหญิงศิวัชญา อ่ำทรัพย์
5)เด็กหญิงเปมิกา บุณยศรีสวัสดิ์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงจิรัชยา แช่มนิ่ม
2)เด็กหญิงชัญญานุช บุญรอด
3)เด็กหญิงณัฐธยาน์ เรืองภัทราวัฒน์
4)เด็กหญิงพรภัทรา พรหมประเสริฐ
5)เด็กหญิงพิมล พูนวศินมงคล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธนภัทร กิตินราภรณ์
2)นายธนภูมิ กิตินราภรณ์
3)นายธรรมรัฐ อมรสิริพาณิชย์
4)นางสาวอธิชา เทียนทอง
5)นายรณรงค์ เพชรแสวง
1)นางลักขณา ตู้ประดับ
2)นางสาวมณีรัตน์ อินเสือสี
83 607955 อนุบาลนนทบุรี ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายนับทอง บางกรวย
2)เด็กหญิงภัณฑิลา เปรี้ยวประสิทธิ์
3)เด็กหญิงสิริกานต์ พรหมศร
1)นางสาวเกษรินทร์
84 607828 กรรณสูตศึกษาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญเสม
2)เด็กชายอติวิชญ์ ศรีประทุม
3)เด็กชายนันท์ธวัช ใจเกี๋ยง
4)เด็กชายไชยรัตน์ ดีดเปาะ
5)เด็กชายธฤต ศิริสุมทุม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวงศกร วงษ์สุวรรณ
2)นายกฤตพงศ์ แก้วเมฆ
3)นายพชรพล พูลเกษม
4)นายกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี
5)นางสาวธิติมา สิงห์วารี
1)นางบังอร ลิ้มทองคำ
2)นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณ
85 601824 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงขนิษฐา ทัศนาธร
2)เด็กหญิงธัญวรัตน์ สอนสังข์
3)เด็กหญิงพิไลวรรณ โพธิ์น้อย
4)เด็กหญิงญาณภา โกกะพันธ์
5)เด็กหญิงณิชากร แผนสมบูรณ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวอุษา วันทา
2)นางสาวอาพร ภู่สาร
3)นางสาวบุษดี ขันตีเรือง
4)นางสาวประพิณญา จ่าชัย
5)นายรวิช ดีปัญญา
1)นายธนวัต เปรมปรีชา
2)นายวชิรวิทย์ สายโท
86 606817 วัดลาดบัวขาว ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงขวัญลดา บุตรเทพ
1)นายสวัสดิ์ ขอวางกลาง
87 603957 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายปัญญาพร สุวรรณสาร
2)นางสาวสมพร สระแก้ว
3)นางสาวหฤทัย สังเสวี
4)นายนครินทร์ สุขเกษม
5)นายนครินทร์ เอกศรี
1)นางสาวธิชาพร แก้วแสงแจ่ม
2)นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัส
88 604123 บัวขาว ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายตะวัน อุทโท
2)เด็กชายประภาส โพนนาดี
3)เด็กหญิงภัทรียา จิตปรีดา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวรวุฒิ ชัยภูมี
2)นางสาวพิยากร ศรีอรัญ
3)นางสาวกัญญาพัชร เพิ่มขึ้น
1)นางมณธิดา จิตต์พงษ์
2)นางสาวนพมาศ สุไชยชิต
89 601375 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายสรวิชญ์ แซ่อึ้ง
2)เด็กชายปุลวัชร ทองจูด
3)เด็กหญิงอัปสร อู่วิเชียร
4)เด็กหญิงณิชาภัทร เทอดไทย
5)เด็กหญิงเปมิกา โชติวิวัฒน์กิจ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชัญญา วัชรภาสกร
2)เด็กชายชัชพิมุข มะลิวัลย์
3)เด็กชายธนิสร ธนาวิชญ์
4)เด็กหญิงทยา ใยวิจิตร
5)เด็กหญิงวรินทร ว่องวรานนท์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวญาดา ตรีวิเชียร
2)นางสาวฐิตาภา เอร่ยมตระกูล
3)นางสาวภัควิภา ฉ่ำประพันธ์
1)นายมณเทียร สวัสดิ์จันทร์
2)นางแก้วตา กองสี
90 604288 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธีรวัฒน์ ปานาพรม
2)นายปัญญาวุธ ชำนิ
3)นายณัฐพล วงศ์ษา
4)นายชัชวาลย์ โสภาคะยัง
5)นางสาวเบญจพร สุวัฒนกิจ
1)นางกัลยา หาญคำ
2)นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว
91 607565 แสงโสม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงฟ้าใส แก้วก๊อ
2)เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ คำทวี
3)เด็กชายอติรุจ เอกพันธุ์
4)เด็กชายทันกฤต วีระวรรณ
5)เด็กชายพงศ์พิมุกข์ ภุมราพันธุ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายปัณณวิชญ์ ทาศิลป์
2)เด็กชายธีภพ จรัสเมตตาคุณ
3)เด็กชายชนาธิป วสุพสิษฐ์
4)เด็กหญิงสิรินิญาต์ สิริพราหมณกุล
5)เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ สุวรรณลักษณ์
1)นายกำจร สุขเทวี
2)นางสาวปัทมาพร สกุลแก้ว
92 603857 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภควธู โสมขันเงิน
2)เด็กหญิงพัชรพร เครือสินธุ
3)เด็กหญิงจันทพร จันทพงษ์
4)เด็กหญิงมนัญชยา วิรุฬห์ธนวงศ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวจิดาภา ฐิติถาวรวงศ์
2)นางสาวฑิฆัมพร บำเริบ
3)นายไตรศิกษ์ มณีจันทร์
1)อาจารย์ศิรินภา กิจกุลนำชัย
93 609686 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนเเก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินเเดง) ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายทักษิณ พลหอม
2)นายอัฑฒ์ เดชาเลิศ
1)นาย สุพจน์ พลจันทร์งาม
94 603846 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพน ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงภฤชฎา อภิธรรมวิริยะ
2)เด็กหญิงปริยากร นาวารีย์
3)เด็กหญิงพิมพ์ชนก วะนานาม
4)เด็กหญิงอมลรดา อภิธรรมวิริยะ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงญาณาธิป จันทร์เรือง
2)เด็กหญิงอภิสรา ติรพฤทธิ์
3)เด็กหญิงพนิษฐา แซ่ลี่
4)เด็กหญิงพรชนก วะนานาม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวเบญญาภา เพิมศิลป์
2)นางสาวอรัญญา นานอก
3)นายธีรภัทร อิ่มใจ
4)นายทิวากร ล้อมเวียง
1)พระมหาดร.ธีรานุวรรตน์ อินทรชู
95 606246 ศพอ.วัดประยุรวงศาวาส ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายศุภฤกษ์ กอธงชัย
1)ศตธรรม พรหมแย้มใหญ่
2)สามเณรอัศวโยธิน บุญมี
96 605331 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เอ็นดู
2)เด็กหญิงอิงค์ริสา สว่างศรี
3)เด็กชายก้องตะวัน มั่นเจริญพร
4)เด็กชายธิติวัตถ์ วงษ์สุวรรณ
5)เด็กหญิงปัณณนรี บุญจิตต์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงศิธิญา แตงโสภา
2)เด็กหญิงวิโณทัย ปรีดีจิตร์
3)เด็กหญิงชนกนาถ ตนะทิพย์
4)เด็กหญิงพรไพลิน ทองนิล
5)เด็กหญิงณภัสชญา ชัยศิริธนจินดา
1)นางสาวกรรณิการ์ รัตนะโชติ
2)นางสาวศุภนิดา น่วมใจดี
97 607338 เลิศหล้า ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภีรชญา ด้วงทองสุข
2)เด็กชายสอง ชินประดิษฐสุข
3)เด็กหญิงพัชราธันย์ สัมมาสติ
4)เด็กหญิงพัชราภรณ์ สรัลพัศกร
5)เด็กชายพสธร อรรถเกตุถาวร
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงดาฑิกา บุณยนิตย์
2)เด็กชายบวรวิช ประมวลญาติ
3)เด็กหญิงปพิชญา สิงห์อุสาหะ
4)เด็กหญิงสุพัชฌาย์ ลิมตราจิตต์
5)เด็กหญิงณัฐรดา วิชกูล
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายชัยกฤต อเล็กซานเดอร์ ฮีลี่
2)เด็กชายถิรายุ วณิชธนานันต์
3)เด็กหญิงปรางค์ภัทรา จิรโพธิกุล
4)เด็กหญิงพิชญดา นิมิตสถาพร
5)เด็กหญิงภารดี มิตรพันธ์
1)นางจันทิมา ทาพล
2)นางกรทอง จรุงสัจธรรม
98 609073 สุรธรรมพิทักษ์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายปฏิภาณ ปิยะบุญ
2)เด็กหญิงจีรันดา ฝ่ายทะแสง
3)เด็กหญิงศิริการ ภาชะโน
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธีธัช จันทร์ศิริ
2)นางสาวอภิชญา ศรีโย
3)นางสาวกุลนิษฐ์ วรรณทอง
1)นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวย
2)นางกนกพรรณ อินทเอื้อ
99 605991 อัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพรรณภัทร พุ่มนุ่ม
2)เด็กชายทรงพล ลิวทวีสมเกียรติ
3)เด็กหญิงอศิรวรรณ สุพัตรานนท์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณัฐภัสสร เตชะพฤติ
2)เด็กชายสงกรานต์ แซ่ตั้ง
3)เด็กหญิงเกษราพร ทรงศรีวิทยา
4)เด็กหญิงพิชาวีร์ ธนสินวุฒิวงศ์
5)เด็กหญิงกัลยาพร จินตกสิกรรม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายภาพชนก ภู่มาลี
2)นายชนินทร์ วงษ์ศรี
3)นายชยกร อิ่มทรัพย์
1)นางสาว ธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์
100 602278 ดุสิตวิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สังวาลเพ็ชร
2)เด็กหญิงจิรดา เชี่ยวไพบูรย์
3)เด็กชายธุวานนท์ บุณฑริก
4)เด็กหญิงสลิลทิพย์ หุ่นเขียว
5)เด็กชายธีรดล ดวงรัตนมณีโชติ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงวรรณวิษา ตันทเตมี
2)เด็กหญิงญาณิศา ตาระคำ
3)เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีราจันทร์
4)เด็กหญิงสิรินารี ศรีดี
5)เด็กหญิงกานต์พชชา ดวงรัตนมณีโชติ
1)นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณรังสิกุล
2)นางวันเพ็ญ แหยมละ
101 609533 แก่นนครวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพนัส พิมพ์จันทร์
2)เด็กชายธีทัต ทับปัญญา
3)เด็กหญิงยศวดี ศรีจันทร์คำ
4)เด็กหญิงพรชิตา เวียงขวา
5)เด็กหญิงปาณิศา ดวงจันทร์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวธิดารัตน์ แสงชาติ
2)นางสาวอรินทยา จารักษ์
3)นางสาวกิ่งทอง รัสสัยการ
4)นางสาวชลณิชา แพงบัวโฮม
1)นายแสงดาว มาตรนอก
2)นางศริยา ใหม่คามิกธนา
102 606027 มหาวีรานุวัตร ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงอรัญญา กล้าหาญ
2)เด็กหญิงณัฐราวดี เขตเขว้า
3)เด็กหญิงสุธาพิทย์ บอนงาม
4)เด็กหญิงอรธิมา บัวดี
1)พระมหาบรรหาร สว่างวัล
103 606354 ระยองวิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงจิตรลดา เทียนสวัสดิ์
2)เด็กชายเพชรอมร กันหารินทร์
3)เด็กหญิงวริศรา ปธานราษฎร์
4)เด็กหญิงวิชญาพร สุขศรีแก้ว
5)เด็กหญิงณัฐนรี ทองทา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวชาลิสา วรรณอำไพ
2)นายภาณุพงศ์ ชลสวัสดิ์
3)นางสาวธัญชนก อาชาพิทักษ์กุล
4)นายธนาคาร เวียงนนท์
5)นางสาวปราณี จันทร์สุวรรณ
1)นายวัชรพล ทองนพคุณ
2)น.ส.รุ่งนภา พ่วงพี
104 601426 โนนสูงศรีธานี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายอรรถชัย โชติกลาง
2)เด็กหญิงวรารัตน์ โชคนิยม
1)นางสุมณฑา. จริยา
105 606380 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายวัฒนา ไวยพัฒน์
2)เด็กชายพัฒนพงษ์ ศรีสุวรรณ
3)เด็กชายนนท์ธวัช นฤภัย
4)เด็กหญิงพัณณ์ชิตา วิทยาจิรพัฒน์
5)เด็กหญิงธารวิมล คำป้อ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวธิดาทิพย์ ชาลี
2)นางสาวศศิกานต์ จอมมะเริง
3)นางสาวภูษณิศา เสนารถ
4)นางสาวนิรันดา สุขสยาม
1)นางสาวเพ็ญนิภา สุนทรศิริมั่นคง
2)นางสาวกาญจนา โชควิเชียร
106 603368 อนุบาลอุตรดิตถ์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนบดินทร์ ใจตวง
2)เด็กหญิงพีรดา ดำสนิท
3)เด็กหญิงณฤดี พวงห้อย
4)เด็กหญิงสุธาวินี คำลอย
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงฐิติมา ชูเอียด
2)เด็กหญิงณัฐณฺชา แสงทอง
3)เด็กหญิงธัญชนิต ขาวนวล
4)เด็กหญิงปวรวรรณ คำคุ้ม
1)นายเฉลิม คำลอย
2)นายธนธัช บุญคุ้ม
107 605527 สตรีวัดระฆัง ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชนิสา มีวรรณะ
2)เด็กหญิงขนิษฐา ทองกาล
3)เด็กหญิงนพวรรณ เบญจพิพัฒน์พงศ์
4)เด็กหญิงณิชกานต์ ทิพย์ชัย
5)ยุพาวรรณ สีหา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวชุดวิชา แก้วมีศรี
2)นางสาวภิญญดา อ่านนอก
3)นางสาวณมน พรวิชิตรา
4)นางสาวนิศารัตน์ มณีศรี
5)นางสาวจุฑาทิพย์ อยู่แฉ่ง
1)นางโกสุม สัมพลัง
2)นางสุกัลย์ ฟูกำเหนิด
108 609423 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายอัครพัชร์ เนตรพุกกณะ
2)เด็กหญิงณรัฐวัลย์ อนนตะชัย
3)เด็กหญิงสุวพิชญ์ พฤกษ์พราวพงศ์
4)เด็กชายปวรุตม์ แก้วนุช
5)เด็กชายดำรงธรรม ยศพล
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายคุณาวุฒิ ศรีสมศักดิ์
2)ชนิตว์ธนันฑ์ อ่อนรัศมี
3)เด็กหญิงพรปวีณ์ ชัยปัญญา
4)เด็กหญิงสุทัศนีวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์
5)เด็กหญิงวริศรา เพ็งพูล
1)นางสาวไปรพร วงศ์งามใส
2)นางสาวพิมปไพ จิ๋วแพ
109 602559 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมป์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกันต์ฤทัย เพ็งภูดาษ
2)เด็กหญิงชนิษฐา ขันขาว
3)เด็กหญิงอวัสดา เรืองวัฒนกุล
4)เด็กหญิงศิรประภา ชอบธรรม
5)เด็กหญิงปัญฑิตา พงษ์พิทักษ์
1)บัวเกศแก้ว เจียรศรีวิมล
2)เหมือนปราถนา พันธ์บัวหลวง
110 601972 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวิษณุ จำปา
2)นางสาวบุษราภรณ์ ทองปลั่ง
3)นางสาวปฐมพร ทรงน้อย
4)นางสาวละอองดาว เขื่อนทา
5)นางสาววิภาดา สวัสดี
1)นายรังสรรค์ จันทรเสนา
2)นายบุญส่ง โตบารมีกุล
111 606616 สฤษดิเดช ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายสามารถ หุ่นบุญ
2)เด็กหญิงนงนภัส ลิ้นทอง
3)เด็กหญิงนัทธ์หทัย ภูริสิทธิโสพล
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายศุภกิตต์ ตันตวาที
2)เด็กชายสาธุ เกรียงอุดม
3)เด็กชายพลัฏฐ์ จันทรัตนะ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายณฐวัตร ครองชนม์
2)เด็กหญิงณิชกุล หล่อศิริรัตนากุล
3)เด็กชายภูวดล จันทศาศวัต
4)เด็กชายปิยพัชร์ โกฉัยพัฒน์
5)เด็กชายณฐกร ตระกูลคำพานิช
1)นางสาวปาวีณา อนันตสุข
2)นางสาวณัฐชยา สินชัย
112 607033 สาธิตบางแก้ว ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงบุญญลักษณ์ ศุภภากรกุล
2)เด็กหญิงปาณิสรา ใหม่อินทร์
3)เด็กหญิงธิดา จริยานันทพงศ์
4)เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ นมัสสิลา
5)เด็กหญิงปภากรณ์ ใหม่อินทร์
1)นายรวิภัทร์ คำศรี
2)นางสาวพัชรา สิทโธ
113 605364 ศพอ.วัดศรีบุญเรือง ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงยุพารัตน์ เชิงชั้น
2)เด็กหญิงสิรามน บรรณดิลก
3)เด็กชายกานต์ ลุงผัด
4)เด็กชายภูตะวัน จอกทอง
5)เด็กหญิงเอหญิง หญิง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายสุเมธ วงษ์พินิจ
2)เด็กชายบุญฤทธิ์ เกลี้ยงเกลา
3)เด็กหญิงพัชดี แซ่หยาง
4)เด็กหญิงธนัชญา พงษ์ไชยชุติ
5)เด็กหญิงจันทร์ศรี กู้
1)นางสาวปวิชญา เอี้ยวน้อย
114 604312 ราชินีบน ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชวัลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์
2)เด็กหญิงขจรรัตน์ มะลิขจร
3)เด็กหญิงเจรีญา บุญธนโชติ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงณทกัญ วราธนานันทน์
2)เด็กหญิงปีใหม่ องค์ศุลี
3)เด็กหญิงอธิศราว์ ผ่องมณี
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงศฎาณัณ เลิศศักดิ์ศรีสกุล
2)เด็กหญิงตรีนุช ปลั่งพินิจกิจการ
3)นางสาวนภสร สะเทือนวงษา
4)เด็กหญิงพรก์ภัสสร อุดมรัตนานนท์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวลลิดาพรรณ พันธุ์โสทก
2)นางสาวชนิภรณ์ ตั้งจิตวิทยา
3)นางสาวปุญญิศา กระบวนรัตน์
1)นางสาวสุพัตรา กุตเสนา
2)นางสาวสอิง จันทร์ทอง
115 604275 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงเขมจิรา กุลอุดมโภคากุล
2)เด็กหญิงอาคิฬะ เทียมหงษ์
3)เด็กหญิงศุภวรรณ ทิมโพธิ์
4)เด็กชายชัชชัย พานิชย์สกุลชัย
5)เด็กชายณัฐวัตร คุณเจริญ
1)นางปวีณา พิพัฒนกุล
2)นางดาวรัตน์ กิตตินิรันดร์กูล
116 609797 ศพอ.วัดบางเตย ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงฐานิกา รุ่งสกุล
2)เด็กหญิงสิริกร มิ่งชัย
3)เด็กหญิงเพชรไพลิน สอนสอาด
4)เด็กหญิงขวัญวริน ดกบุราณ
5)เด็กหญิงนันท์นภัส ปัญญวรญาณ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงนันทพร แสงแก้ว
2)เด็กหญิงปิยะนุช อินทอง
3)เด็กหญิงอภิรดี จันทร
4)เด็กชายจิตติเจต เรืองจรูญ
5)เด็กชายชินณภัทร โพธิ์สาธิ
1)นางสาวมณี สรหงษ์
2)นางศรินรัตน์ เงินมาก
117 602357 คันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายนวพล เกตุอุไร
2)เด็กหญิงธีรกานต์ ปฏิภาณกวีธรรม
3)เด็กหญิงพัชรินทร์ -
4)เด็กหญิงบัณฑิตา เจริญรัตน์
1)นางเปรมฤดี เสพสิน
118 602466 เซนต์ดอมินิก ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายปุญญพันธ์ พิริปุญโญ
2)นายปัณณทัต จิตตกูล
3)นายศรัณย์กร อาจหาญ
4)นายธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน
5)นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ
1)นายเสฏฐกิตติ เนากลาง
119 606179 ศรัทธาสมุทร ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายสุธนัย จงเจริญ
2)เด็กหญิงสุชานาฎ พยัฆศิริ
3)เด็กหญิงสุชาวดี เวชกิจ
4)เด็กหญิงเจณคนิภาศ์ กลั่นสกุล
5)เด็กหญิงแพรวา ธนาสารพูนผล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสิรภพ สาตสำอางค์
2)นายพีรเดช สาตสำอางค์
3)นางสาวสนิฌา สมุทรสกุลเจริญ
4)นางสาวณิชาภัทร สูงสมสกุล
5)นางสาวสาวิตรา ทรัพย์สมบูรณ์
1)อรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์
2)จีรมิตร รัตนสมัย
120 601829 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงขวัญชนก จิตติคุณ
2)เด็กหญิงชิชา สุขสุวรรณ
3)เด็กชายอิชย์ ฐาปนโสภณ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพชรพร วงษ์ปักษา
2)เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ฉัตรเจริญมงคล
3)เด็กชายธนภัทร แจ่มนุช
1)อ.ชื่นใจ นาเมืองรักษ์
2)อ.นฤมล ทวีพันธ์
121 607137 วัดดอกไม้ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธิติพงศ์ จารีต
2)เด็กหญิงรินลดา กองแก้ว
3)เด็กชายสุภเดช ไชยสาร
4)เด็กชายปกรณ์ วิเศษศรี
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายธีระชัย จารีต
2)เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญมี
3)เด็กหญิงณัฐณิชา หาญโก่ย
4)เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ น้อยรุน
1)นายไพรบูรณ์ จารีต
2)นางศิริวรรณ จารีต
122 601828 สุคนธีรวิทย์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรพีพงศ์ จงสถาพรพงศ์
2)เด็กชายภูมิวิพัส ตัณฑ์ไพบูลย์
3)เด็กชายปัณณัฏ สาวิลุน
4)เด็กหญิงศิธารรัตน์ เดชชัย
5)เด็กหญิงณพิร์ยาพัณ เนียมหอม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปิวราภรณ์ พรรษา
2)เด็กหญิงกัลยกร ดุจชาตบุษย์
3)เด็กหญิงวันวิสาข์ มาลีเลศ
4)เด็กหญิงณัฐชา ชะเอมน้อย
5)เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เบ้าบุญ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภัณฑิรา อิงสุรารักษ์
2)เด็กหญิงขวัญชนก เอี๊ยวรัตนวดี
3)เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรืองฤทธิ์
4)เด็กหญิงณิชาพัชร์ ระหงษ์
5)เด็กหญิงปุญญิศา เขมวราภรณ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวณัฎฐณิชา แสงจันทร์
2)นางสาวนัชชา สายสว่าง
3)นางสาวรุ่งนภา ลำวิไล
4)นางสาวกนกธร สูญสิ้นภัย
5)นางสาวฤทัยทิพย์ เจริญลาภ
1)นายอิทธิรักษ์ ปาลวัฒน์
2)นางสาวสุการดา อิ่มบุญ
123 602976 วัดราชบพิธ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายนฤชล ศรีสุทธิกุล
2)เด็กชายจิตติชัย บุญเกิด
3)เด็กชายธนวิทย์ แก้วเทพ
4)เด็กชายกิตติภพ เรืองฤทธิ์
5)เด็กชายสิปปภาส คล้ายช่องลม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธีรภัทร์ วงศ์ตรีรัตนชัย
2)นายปีติพัฒน์ ปิยสูรประทีป
3)นายคณสรณ์ สุดสงวน
4)นายชัยธร ศรีรื่นเริง
5)นายบวรวงศ์ มาลาธรรม
1)นายสมถวิล ผาเจริญ
2)นายสุวิช สิริอรุณธรรม
124 605867 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายสุจินดา คงคาเขต
2)เด็กชายพลาธิป พงษ์เอนก
3)เด็กหญิงภัทรวดี ปุญญิสาภัส
4)เด็กหญิงปิยะวรรณ นาคะสิงห์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวีรชัย ขันติ
2)นางสาวพรรษพร ศรีโภคา
3)นางสาวอนุรดี พึ่งกิจ
4)นางสาวกฤติยา ริโยธา
1)นางสาวนลัทพร จูฑะเตมีย์
2)นายชัยณรงค์ ลำไธสง
125 607860 สาธิตละอออุทิศ นครนายก ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกฤตานนท์ พงษ์นิยะกูล
2)เด็กหญิงพัทธ์ธีรา หาญชนะ
3)เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อรรถเลิศปัญญา
4)เด็กหญิงปณิตตรา จั่นศิริ
5)เด็กหญิงสุไรรัตน์ บุญเรือง
1)นางสาวลลิตา ทำนาเมือง
2)นางสาวชมพูนุท ทองภู
126 603836 ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวัดวรจรรยาวาส ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายธิติณัฏฐ์ ประเสริฐดำเนิน
2)เด็กชายธนณัฏฐ์ ประเสริฐดำเนิน
3)เด็กชายนภัส สร้อยมาลี
1)นายศรันพงศ์ บุญเตปิณ
2)นางสาวสุภาวดี ทองสุข
127 606912 ประโคนชัยพิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพิมพ์ดาว เชาว์ธนาโรจน์
2)เด็กหญิงศิริวรรณ พรหมบุตร
3)เด็กหญิงสุรางคนา วงศ์ทิมารัตน์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายชยุตพงศ์ แสงฉาย
2)นายพีระพนธ์ นามไพร
3)นายสุรยุทธ บุญมาก
4)นางสาวพรสินี ลาภไธสง
5)นางสาวศิริวิมล กัญญาสาย
1)นางขวัญใจ ณ รังษ๊
2)นางปาริชาติ ขามประโคน
128 605336 วัฒโนทัยพายัพ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำราพิช
2)เด็กหญิงแนน คำหลู่
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวชุติมณฑน์ ไชยนันท์
2)นางสาวณัฐชยา มะโนคำ
3)นางสาวนภา ลุงหนุ่ม
4)นางสาวเล็ก นามซิ่ง
5)นางสาวกุลธิดา นายซิน
1)นางสุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์
2)นางคชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอ
129 601632 หาดใหญ่วิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายนวพล เจี้ยงเต็ม
2)เด็กชายนิติธร เวชพันธ์
3)เด็กชายหัสวัฒ ธีระกุล
4)เด็กหญิงณัฎฐธิชา วงศ์เดช
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวณัฐนภัส ภู่ขวัญทอง
2)นางสาวปิญชาน์ แก้วขำ
3)นายเสฎฐวุฒิ พงษ์สวัสดิ์
4)นางสาวธันยธร แก่นทอง
1)นางสาวอมรรัตน์ พรหมจรรย์
2)นางสุขสมาน เฉลิมศรี
130 603245 บูรณะรำลึก ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายศุภกฤต ช่วยดู
2)เด็กหญิงพิมพ์มณี โกวานิชย์
3)เด็กหญิงพัชชานันท์ อัครวัฒน์กุลธนา
4)เด็กหญิงลาภัสสร คงอินทร์
5)เด็กหญิงพนัชกร นวลนิ่ม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายคามิน รักษา
2)เด็กหญิงนิชาภา ทองรอด
3)เด็กหญิงชวิศา เศรษฐ์วิชัย
4)เด็กหญิงพัชราภา มุกดารักษ์
5)เด็กหญิงวริศรา รูปสันทัด
1)นางเณริศา อุยสุย
2)นางสาวโฉมเฉลา ส่งเสริม
131 604541 อนุบาลปราณี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายปุญญพัฒน์ อุดมอนุรักษ์กุล
2)เด็กชายเตชพัฒน์ ปราสาททอง
3)เด็กหญิงกชพร กาฬภักดี
4)เด็กหญิงสิริขวัญ แสนคำ
5)เด็กชายนัทธวัฒน์ ลิ้มประจันต์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายรุ่งฤทธิ์ พิพิธพัฒนากร
2)เด็กชายศตพล เกิดสมนึก
3)เด็กหญิงวนัชพร วงษ์สมบูรณ์
4)เด็กหญิงภัทรวดี ผุยหนองโพธิ์
5)เด็กชายณัฐนน เพ็ชรปานกัน
1)นายสุทัศน์ แสงงาม
2)นายจรูญ พุทธจักร
132 602869 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเยาวพา สัจจะเทพาพร
2)เด็กหญิงวรรณภา หาวงศ์
3)เด็กหญิงฐานิดา นวลนภาศรี
4)เด็กหญิงจุฬภัค รักมิตรอานนท์
5)เด็กหญิงวัชรี ผึ้งทอง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวณภัทร กวีวรากร
2)นางสาวเกวลิน ถนอมทอง
3)นางสาวขนิษฐา เชื้อทอง
4)นางสาวปรารถนา ชารีผาบ
1)นางสาวปิยะดา หวดขุนทด
2)นายศุภนัชญ์ บุญปลอด
133 607488 ศพอ.วัดราชสิงขร ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงรุ่งรดา สีหลิ่ง
2)เด็กหญิงกมลลักษณ์ สาจุ้ย
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายอภิชานนท์ นนท์เข็มพรหม
2)เด็กหญิงพรพิมล บุญแตง
3)เด็กหญิงภูชิสา ไชยชนะ
4)เด็กหญิงเนรัญชรา รัตนวงค์
5)เด็กหญิงอิสรา รุ่งเรืองมณีรัตน์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพลกฤษ บุณเรือง
2)เด็กชายพัทธนันท์ เผ่าศรีเผือก
3)เด็กหญิงกัลยวรรธน์ เฉลิมไทย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกนกพร จันทร์เพ็ญ
2)นายชุติเดช แคนฮี
1)นายสิทธิโชค ชำนาญยิ่ง
2)นางสาวคำวัง สมสุวรรณ
134 601182 วัดราชสิงขร ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงนิภาพร ขำแกร
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงศริณภา วัฒนจัง
2)เด็กหญิงเบญจรัตน์ เทิบจันทึก
3)เด็กหญิงรัญธิดา ทวีสัตย์
4)เด็กชายอมรศักดิ์ ศิริปรุ
5)เด็กชายนรินทร์ ยาแก้ว
1)นางสาวคำวัง สมสุวรรณ
2)นายสิทธิโชค ชำนาญยิ่ง
135 601099 บูรณะศึกษา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรวิน เมฆไหว
2)เด็กหญิงฐาปนีย์ อาลัยสุข
3)เด็กหญิงณัฐนรี ทองมนต์
4)เด็กชายศานติกร วงศ์ผกาทิพย์
5)เด็กหญิงจิดาภา ทะนุธำรงศิลป์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บดินทร์ฐิติกุล
2)เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริ
3)เด็กชายพิตรพิบูล ประสงค์มงคล
4)เด็กหญิงอัญชิสา พักตร์อำพล
5)เด็กหญิงณัฐชนา ธนการ
1)นางทัศพร ฉิมวัย
2)นางสาวสำรวย เพ็งคล้าย
136 607101 เชียงคำวิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเบญจัตน์ ธิติยา
2)เด็กชายณัฐชนน ชีวะสุขนนท์
3)เด็กชายณเชียงคำ คำมูล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวอัญญาพร วงศ์ใหญ่
2)นางสาววรรณิดา ปฐมไพบูลย์กิจ
3)นางสาวพรลภัส ดอนลาว
4)นางสาวขนิษฐา เงิน
5)นางสาวภัทรมน โนราช
1)นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์
2)นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ
137 607167 สวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรังสิมันตุ์ จิรบรรเจิดชัย
2)เด็กชายกฤติน ปริญญาโรจน์
3)เด็กชายธัญญวัฒน์ สุรทศพร
4)เด็กชายนิติธร สุขเกษม
5)เด็กชายสักกพัฒน์ ชุมวิริยะสุขกุล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายศุภโชค สุขจำลอง
2)นายภานุพงศ์ พุ่มพวง
3)นายธนภัทร ลลิตโรจน์วงศ์
4)นายณัฐวรพล ตันติศศิรัตน์
5)นายศุภชัย อมรกิตติเจริญ
1)นางสาววิไลลักษณ์ สมจิตร
2)พระมหาจารุพงษ์ จารุวํโส
138 603022 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงขวัญข้าว เสาเปรีย
2)เด็กหญิงณัฐรีย์ยา รอดเย็น
3)เด็กชายแทฮัน สุทธิคัง
4)เด็กชายธีรวุฒิ สมสะอาด
5)เด็กชายนิธิศ สีพยา
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงจิณณปภา ดาศรี
2)เด็กหญิงพุทธชาติ วรรณเสริฐ
3)เด็กชายกวินท์ เอื้อพรพาณิชย์
4)เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยอดไกรศรี
5)เด็กหญิงรมณ ศรีเผือก
1)นายวุฒิพงษ์ แสงจันทร์
2)นางปาณิสรา พงษ์รามัญ
139 601091 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงนนทิชา แก้วมุกดา
2)เด็กหญิงนิรัชพร จิตชู
3)นางสาวณัฐศริน ข่มอาวุธ
4)เด็กหญิงปราณชนก พุทธิ
5)นางสาวอรไท สุทธนะ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวชญานิศ อินทรรุจิกุล
2)นางสาวรดิศศา ป้องสีดา
3)นางสาวชุติกาญจน์ อินต๊ะเสน
4)นางสาวกัณฐิกา การะเวก
5)นางสาวศุภิสรา เที่ยงไทย
1)นายกฤตภาส ธนไกรโกศล
2)นางจุรีรัตน์ คลี่ใบ
140 602424 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพลอยณิศา ภัทรเชื้อหอม
2)เด็กหญิงพิมพ์มาดา จุนเจริญวงศา
3)เด็กชายเจษฎา ฤทธิ์มหันต์
4)เด็กหญิงอรพรรณ โกกิม
5)เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปริวราพันธ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายเอกพจน์ อี้มัย
2)นายธนวัฒน์ บุญคง
3)นางสาวจิรัชยา อภัยสุวรรณ
4)นางสาวกัญญารัตน์ เทศเล็ก
5)นางสาวประภัสสร คงเจริญ
1)นางทัศนีย์ รุ่งสว่าง
2)นายวุทธิภัทร์พิสิษฐ์ ชินรางค์กุลโน
141 608015 เชิดเจิมศิลป์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายนิติธร ธรรมารักษ์วัฒนะ
2)เด็กชายณัฏฐกิตติ์ วิบูลย์สิน
3)เด็กชายปภังกร คำพิทักษ์
4)เด็กหญิงปิณฑิรา พาลี
5)เด็กหญิงธนิษฐา หงวนเสงี่ยม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงวิรัญชนา เกษดี
2)เด็กหญิงปวริศา พาลี
3)เด็กหญิงบูชิตา มูลจิตร
4)เด็กหญิงสุนทรี จันทะศรี
5)เด็กหญิงสราวดี ใจภักดี
1)นายบุญช่วย เซ่งเครือ
2)นางสาวอัมภาวัน กานุวงษ์
142 605282 อนุบาลลพบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกานต์ดา ป้อทองคำ
2)เด็กชายอัยย์ทร เศวตเศรนี
3)เด็กหญิงสุวพัชร์ นาคศรี
4)เด็กหญิงจิดาภา แสงทับทอง
5)เด็กหญิงจิดาภา สังข์พงษ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปุญพุฒิพร เจียงวรีวงวศ์
2)เด็กชายภูรินท์ รอดแย้ม
3)เด็กหญิงสุธิดาพร สนงูเหลือม
4)เด็กหญิงพรนัชชา พันธ์สวัสดิ์
5)เด็กหญิงธนิษฐดา เรืองเมือง
1)นางสาวประภาศรี วิลาสุวรรณ
2)นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
143 607319 สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกิตติภพ แก้วสาคร
2)เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญพงศ์
3)เด็กชายณัฐธนนท์ แก้วกำชัยเจริญ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดโต
2)เด็กชายกษิดิ์เดช อิ้วศรีสกุล
3)เด็กชายธนัทภัทร พรหมทอง
1)นางสาวบุณฑริกา ไตรรัตน์รุ่งเรือง
2)นางสาวสุพัตรา กลิ่นขจร
144 604361 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชาลิสา มนต์ประสิทธิ์
2)เด็กหญิงพรปวีณ์ แก้วทองดี
3)เด็กหญิงรมย์นลิน ลีพลากร
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวปรัสรา เพชรไปล่
2)นางสาวอัณณา วงศ์ศร
3)นางสาวประภาพรรณ สอดศรี
4)นางสาวถนอมขวัญ อินทร์ศิริ
5)นางสาวสุจิตรตรา ศรีประชากร
1)นางณัทดารัญ อภิรัชตกุล
2)นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย
145 603949 เทพศิรินทร์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายณภัทร เปรี้ยวประสิทธิ์
2)เด็กชายภฤศณพล อดุลนิรัตน์
3)เด็กชายศุภวิชญ์ ชัยชาญ
4)เด็กชายภฤศ ศรีนุกูล
5)เด็กชายธนวัฒน์ น้อยสุเมธ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสิรวิชญ์ ติยะสุทธิพันธุ์
2)นายศุภพงษ์ เฉิน
3)นายสรรสร้าง สุวรรณะ
4)นายศึกษา สหุนาลุ
5)นายฐิติพงศ์ ปัญญาธโฬ
1)นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
146 608264 อนุบาลนครปฐม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพิมพ์พญา สุวรรณแก้ว
2)เด็กหญิงวริชญา สุขสาโรจน์
3)เด็กหญิงปทิตตา ยันตรปกรณ์
4)เด็กชายรัชวิน งิ้วทอง
5)เด็กชายปภังกร ขันแก้ว
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงสิรินดา ตั้งจิตพัฒนกุล
2)เด็กหญิงณัฐชา ศิริสกุลสังขกร
3)เด็กชายกันตภณ นะราแก้ว
4)เด็กชายชัชชัย ทับศรี
5)เด็กชายคุณานนท์ ประสานศิลป์
1)นางสันธณี โชติช่วง
2)นายชนมวัต พุ่มงาม
147 601616 นภสร ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกนกวรรณ อินต๊ะนา
2)เด็กหญิงภัทรณัฐ พินิจ
3)เด็กหญิงรุจยา อินทร์ชัย
4)เด็กชายอาชวิน เบญจพรพงศ์
5)เด็กหญิงนันท์นภัส ผ้าผิวดี
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงบุษยมาส บึงโมก
2)เด็กหญิงณัฐญา ด้วงศาลเจ้า
3)เด็กชายอภิชล โนนฤชา
4)เด็กชายเจษฎา ศรีอยู่สุข
5)เด็กหญิงอิงฟ้า ถาวรพินิจธรรม
1)นางสาวรุ่งนภา ประจงพร
2)นางสาวปิยะพร กออ่อน
148 603112 ชาลีสมุทร ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงขวัญชนก ศรีแสวง
2)เด็กหญิงชญาณ์นันท์ แสงงาม
3)เด็กหญิงธนภร พวงจันทร์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายภูกำฟ้า แก้วมหิทธิ์
2)เด็กชายศรพรหมมาศ ประสิทธิ์วิเศษ
3)เด็กชายเนติไทย วงษ์ชมภู
1)นางยุรี คำเมือง
2)นางสาวอรวิมล คำเครื่อง
149 605017 อำมาตย์พานิชนุกูล ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายวรภัทร สิงบุตรดี
2)เด็กหญิงภัทรวดี อ่อน
3)เด็กหญิงปริญ กังแฮ
4)เด็กหญิงปิยธิดา พวงทอง
5)เด็กหญิงกมลพรรณ สากล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธนพล แสนนรินทร์
2)นางสาวกัญญารักษ์ หนูคง
3)นางสาวจินดารัตน์ จาริ
4)นางสาวอภิชญา นากสุก
5)นางสาวณภาวรรณ จูฑามาตย์
1)นางสำนวน พวงจันทร์
2)น.ส.สุพัตรา โทจอม
150 602564 นาหลวง ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นายธวัชชัย ทองสิงห์
2)เด็กชายรพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุล
3)เด็กหญิงสิรินยา เกตุหมื่นไวย์
4)เด็กหญิงสุพรรษา เณรบางแก้ว
5)เด็กหญิงรสริน บุญโม๊ะ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายชยุตพล พันธ์เนตร
2)นายอนุชา ดวงแก้ว
1)นางสาวอาริยา ภูมิดา
2)นางเตชินี เพิ่มทรัพย์
151 604637 ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดห้วยจระเข้ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงอรปรียา ไตรคุป
2)เด็กหญิงวัชรมน แสงทองพานิช
3)เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่เตียว
4)เด็กหญิงแก้วพุทธ แก้วกาญจนาวรรณ
5)เด็กชายสิริณัฏฐ์ ขำสุข
1)นางนิศารัตน์ เลี้ยงอำนวย
152 606217 อนุบาลสุธีธร ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปวริศา เกิดแสง
2)เด็กชายปุญณพัฒน์ พฤทธิพัฒนพงศ์
3)เด็กชายธิติศักดิ์ เหล่าเจริญวงศ์
4)เด็กชายพิชยะ อนุชน
5)เด็กชายปวินรัตน์ บุญยรัตนกสิน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงสุพรรัตน์ วรกิจธำรงค์ชัย
2)เด็กหญิงชุติกัญญา ใจเย็น
3)เด็กหญิงทยิดา ภาณุเดชทิพย์
4)เด็กหญิงรุจิสา สังข์บุญลือ
5)เด็กหญิงอำภา พนาอุดม
1)นางนงเยาว์ ปุตตธรรมกุล
2)นางนิศารัตน์ เลี้ยงอำนวย
153 601053 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายณภัทร แสงรัตน์
1)นายสุทัศน์ คงศรี
2)นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอี่ยม
154 609508 ราชวินิต ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพลภัทร เปรมศิลป์
2)เด็กชายปัณณพรรษ์ สิริชัยธรรณ์
3)เด็กหญิงณัฐธยาน์ ไทรทองคำ
4)เด็กชายพีรภาส อรุณพิทร
5)เด็กหญิงกุสินารา กาคาผล
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญเผือก
2)เด็กหญิงพิชญาภา คูสินทรัพย์
3)เด็กชายธนกฤต นิรนาท
4)เด็กชายธรรมชาติ โจมเสนาะ
5)เด็กชายอาชวิน กิจวัตร
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเอ็นดู ประเจริญ
2)เด็กหญิงจินธณผกา รวมอมรพิทักษ์
3)เด็กหญิงปวริณา ภิรมยาภรณ์
4)เด็กหญิงอภิสรา ภิญโญชีพ
5)เด็กหญิงพิชชานุช วงศ์จริยะเกษม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกนกพร สุพรมอินทร์
2)นางสาวศิริลักษณ์ มีศิลป์
3)นางสาวเนตรนภา ถิ่นทัพไทย
4)นางสาวณัฐสุดา ชูไสว
5)นางสาววีรญา จรัสศิริเลิศ
1)นายวสันต์ จำปาพันธ์
2)นางสาวสมจิต ห่อทอง
155 605787 นาคประสิทธิ์ (ชมรมพระพุทธศสานา) ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงณธชร พันธุ์ศิริ
2)เด็กหญิงวรัทยา ตรีอัมพร
3)เด็กหญิงธนกร ปุณยพิริยานนท์
1)นางสาวสมใจ ปานบ้านเกร็ด
156 603274 นาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรัชชานนท์ นิลคร
2)เด็กหญิงกฤติยาธร บัวเอี่ยม
3)เด็กหญิงชญาพัฒน์ เพชรแอน
4)เด็กหญิงพรธิวัล ผ่อสุขสวัสดิ์
5)เด็กหญิงสิริกัญญา พรหมคุณ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงฐิติยา ทองสวัสดิ์
2)เด็กหญิงสิริกร แป้นลาภ
3)เด็กหญิงกมลชนก คำรศ
4)เด็กชายธรรมสรณ์ คิ้วสุวรรณ
5)เด็กชายบดินทร์ ล้ำเลิศ
1)นายประเดิม ทับเอี่ยม
2)นางสาวสมใจ ปานบ้านเกร็ด
157 602809 วชิราวุธวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง
2)เด็กชายตนุภัทร ตระกูลธงชัย
3)เด็กชายบุญยศักดิ์ ดุลยศักดิ์ชัย
4)เด็กชายวงศธร วรศรี
5)เด็กชายรัชวิชญ์ แจ่มจิรไชยกุล
1)นางสาวปัทมา จูเจี่ย
158 608001 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณัฐชา หมวดเพชร
2)เด็กหญิงอินสิริ วะชังเงิน
3)เด็กหญิงจณิสตา รำจวนจร
4)เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์รักษ์
5)เด็กหญิงปรัสรา ยอดสวัสดิ์
1)นางอัญชนีย์ แสงขาว
2)นางพัชราภรณ์ นิ่มดวง
159 605572 ราชบพิธ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงรังสิมา คำโต
2)เด็กชายเมฌชมงคล มงคล
3)เด็กหญิงชลทิชา สนั่นเอื้อ
4)เด็กชายกกุสนธ์ บุญสาร
5)เด็กหญิงจินดาหรา เพ็ญศิริ
1)นางสาวจันทรี แซมทอง
2)นางรัชนี มงคลบุญเลิศ
160 605279 ลือคำหาญวารินชำราบ ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวิษณุ สิงห์ทอง
2)นางสาวณัฐิดา ละออเอี่ยม
3)นายคงกฤษ ตะนัง
4)นางสาวพัชรมัย ทุมบาล
5)นางสาวเพชรลัดดา แก้วมหา
1)ว่าที่พ.ต.นพรัตน์ วัฒนสิงห์
2)นายณัฐวุฒิ ละออเอี่ยม
161 603110 เปี่ยมสุวรรณวิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายทศวร คำวัตร
2)เด็กชายธิติพัทธ์ พูลเกิด
3)เด็กหญิงลภัสราดา พลสมบูรณ์
4)เด็กหญิงพรฑิรา กุ่ยตระกูล
5)เด็กหญิงธนภรณ์ คิ้วเจริญ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายภูรินท์ สวัสดี
2)เด็กชายภูธเนศ แสงสว่าง
3)เด็กชายชนสิทธิ์ ศรีอาจ
4)เด็กหญิงณัฐธิดา ประสาททอง
5)เด็กหญิงเบญจมาศ จริยสกุลทอง
1)นางสุญานี ฉัตริยวงษานนท์
2)นางแจ่มศรี ขุนสิทธิิ์
162 602553 อนุบาลวัดอู่ตะเภา ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายนิธิ แช่มชัย
2)เด็กหญิงศิริภัทร รู้สมกาย
3)เด็กหญิงธัญชนก พิมศร
4)เด็กหญิงเขตตะวัน วงศ์ษร
5)เด็กหญิงจันทกานต์ ปิ่นทองคำ
1)นางสาวภูริชญา เกียรติบุญญาฤทธิ์
2)นางสาวศุภรดา พวงพุ่ม
163 608594 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายชาญณรงค์ นันทสุวรรณ
2)เด็กชายภูมิ หงส์ศิริวัฒน์
3)เด็กชายธนภัทร ประเสริฐสรกุล
4)เด็กหญิงอรอมล ลำพุทธา
5)เด็กชายนิธินันท์ ร่องจิก
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพาขวัญ สิงหบุตร
2)เด็กหญิงธัญสิริ รักษาเดช
3)เด็กหญิงชลภัทร อภิบาลนรชน
4)เด็กหญิงกัลยกร หลินถาวรดี
5)เด็กหญิงธนวดี ทองทา
1)นางสาวอุมาพร บุญเปียก
2)นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล
164 605170 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายเกริกไกร โพธิ์ชัยรัตน์
2)เด็กชายชัชนันท์ พนัสอนุสรณ์
3)เด็กชายณัฐธัญ สุขเกษม
4)เด็กหญิงนันทิตา ศรีจันทร์
5)เด็กหญิงนันทน์นภัส นพอนันต์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายปรินทร เกื้อกูล
2)เด็กชายพุฒิพงษ์ วงษ์พงศ์
3)เด็กหญิงญาณิศา กสิกรัตน์
4)เด็กหญิงฐิติพร บุญมี
5)เด็กหญิงนวิยา หงษ์มา
1)นางวิลาลักษณ์ จันทร
2)นายอำนวย
165 607163 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวพิมลพรรณ คำหยุ่น
2)นายกิตตินันท์ ขันธวิชัย
3)นางสาวจตุพร นาคใหม่
4)นายนนทชา เพิ่มพูล
1)นายพลพีระ วงศ์พรประทีป
166 602039 บุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนัตถ์ ดอยลอม
2)เด็กชายณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ
3)เด็กหญิงณัฐนันท์ บูรณะโรจน์ตระกูล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายกานต์ เตียสกุล
2)นายเปี่ยมสุข ทิพย์ประจา
3)นายบรรพต มามิ่ง
4)นายวชิรวิชญ์ โอสถภวภูษ
1)นางเรณู ตั้งตระกูล
167 602933 พิบูลประชาสรรค์ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)ชลดา เหรียงบำรุง
2)เด็กหญิงจุฑารัตน์ กำแก้ว
3)เด็กชายนราธิป ปุริสา
4)เด็กหญิงนิดานุช ทองเทียบ
5)เด็กหญิงกมลชนก คล้ายเพชร
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงลลิตา ทองใส
2)เด็กหญิงจุฑามาศ หวังกึ่งกลาง
3)เด็กหญิงอังศุมารินทร์ แซ่มือ
4)เด็กหญิงอังคณา ศรีทองท้วม
5)เด็กหญิงพิยดา โคตรชมภู
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวรัตน์ดา ไทยเจริญ
2)นางสาวธนพร จันทร์เพ็ญ
3)นายพัสกร คิดถึง
4)นายวุฒิพงค์ หวันสู
5)นางสาวปวีณา ใจเที่ยง
1)นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
2)นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริช์ยวัฒน์
168 609050 ขจรโรจน์วิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายสุรวัศ แสนเสนา
2)เด็กชายเมธวิน สุกาโก
3)เด็กหญิงขวัญชนก สุขสมเนตร์
4)เด็กหญิงขวัญวริน ทองเรือง
5)เด็กหญิงภัทราภรณ์ โพมณีย์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายณัฐพงศ์ จินดา
2)เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆสุจิตต์
3)เด็กหญิงศุภาภัทร์ หมื่นทอง
4)เด็กหญิงภัทรนันท์ แซ่ปึง
5)เด็กหญิงณิชากร ด้วงหมุน
1)นางวิภาดา สินกิ่ง
2)นางสาวสุภาณี สกุลพูลกิตติ
169 609000 สตรีประเสริฐสิลป์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงผิวไผ่ เทียนชัย
2)เด็กหญิงแก้วกมล ฐิติญาณ
3)เด็กหญิงปวรวรรณ สมบัติบูรณ์
4)เด็กหญิงจรรยรัตน์ ราตรี
5)เด็กหญิงเจนจิรา ทั่งทอง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสุเมต ปาทะคุณ
2)นางสาวณัฐธิดา ประสพสวัสดิ์
3)นางสาวเณีย เจริญสุข
4)นางสาวศิรัณยา รัตนเพ็ญ
5)นางสาววีรยา สังข์สุวรรณ
1)นางสาวอุบลรัตน์ ชำปฏิ
2)นางสาวขวัญตา ปานนิล
170 608334 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงมนปภัสสร์ โจมเสนาะ
1)นางกัลยาณี โมกขะเวส
171 605011 อุดมวิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงนันทินี พลศิษฏ์ศักดากุล
2)เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม
3)เด็กหญิงวิรัลพัชร หลิวประเสริฐ
4)เด็กชายพงษ์พันธ์ บุญมี
5)เด็กหญิงสิวพร สวนสมบูรณ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายปุญญพัฒน์ อินทร์บุญ
2)เด็กชายชาญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ
3)เด็กหญิงณภัทร มณีโรจน์
4)เด็กหญิงปวริศา ดำรงพานิช
5)เด็กชายพิชญะ หรรษา
1)นายอนุสรณ์ โสภณนาค
2)น.ส.วันวิสาข์ วรรณวรกุล
172 609441 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงจิติรดา ลิมป์สิทธิสาร
2)เด็กหญิงนิสิตา จำปาเทศ
3)เด็กหญิงพาขวัญ เพชรหงษ์
4)เด็กชายสิทธินนท์ วงศ์สืบชาติ
5)เด็กชายจิรภัทร อัศวเลิศวิสุทธิ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน
2)เด็กชายพศิน เอื้อรักสกุล
3)เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร
4)เด็กชายกริชรเมศร์ เตชะวิวัฒน์สถิต
5)เด็กชายฐณัฏฐ์ โภคภาคยบูรณ์
1)อ.ศุภกร ถิรมงคลจิต
2)อ.กาญจนา เบ้าทอง
173 601446 สุขเจริญผล ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรัชชานนท์ สอนซ้อน
2)เด็กชายนิธิกร สุขเกษม
3)เด็กชายจิระพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย
4)เด็กชายวัฒนา บุมาพรหม
5)เด็กชายศุภกร บุทอง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงภัทราพร ไทยแก้ว
2)เด็กชายกิตติ์พลานันท์ พงศ์โชติปภากุล
3)เด็กหญิงกานต์ธิดา เปรื่องนนท์
4)เด็กหญิงพัชริยา มุทุสิทธิ์
5)เด็กหญิงปราณปรียา พรีพรม
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชนิกา เหลืองศิลป
2)เด็กหญิงมยุรินทร์ พงษ์สงวนสุข
3)เด็กหญิงธมลวรรณ ดวงอำไพ
4)เด็กหญิงสรวีย์ ณ บางช้าง
5)เด็กหญิงชลธร ณ ถลาง
1)นางสาวอภิญญา นาคอ้าย
2)นางสาวกรรณิการ์ มีแสงพันธ์
174 602201 อนุบาลนครสวรรค์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายวสุกิจจ์ กล่ำโพธิ์
2)เด็กชายคณพศ คชวงษ์
3)เด็กชายเตชิต เตชสุนทรกุล
4)เด็กหญิงพรพิชชา แสงแก้ว
5)เด็กชายปภังกร รอดกระต่าย
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงชัญญพัชร์ โชคเกียรติสกุล
2)เด็กหญิงจิดาภา ขันแก้ว
3)เด็กชายปรินทร์ พงศ์พลไพรวัน
4)เด็กชายต้นรัก วงศ์รอด
5)เด็กชายศศิศ พินิจเกสร
1)นายดิเรก รักคำมี
2)นายสมคิด สอนรอด
175 603357 วัดดาวเสด็จ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกนกพร กินนารี
2)เด็กชายปวีณ์กร ดวงศิริ
3)เด็กหญิงภัททิยา จันทร์สมัคร
4)เด็กหญิงมนัสนันท์ แต่งตั้ง
5)เด็กหญิงชนิสรา เพ่งไทร
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เอี่ยมประภาส
2)เด็กชายชญานนท์ แสนสุข
3)เด็กชายณัฐภัทร ภูวสันติ
4)เด็กหญิงหยาดทิพย์ อยู่เย็นพาณิช
5)เด็กชายณฐกร อุบลแย้ม
1)นางสาววรุณยุภา คะโยธา
2)นางอัจฉราวรรณ กองสุข
176 603895 อนุบาลสระบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพีรญา อัมพวา
2)เด็กชายธีรภัทร กิจเมธี
3)เด็กหญิงปุญญาดา สมตันเจ้า
4)เด็กหญิงภัทรกร เอาผล
5)เด็กหญิงเกสรา พวงมะลิ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงครองสิริ วงศ์ใหญ่
2)เด็กหญิงเอริศา คมศร
3)เด็กชายภูรินทร์ มีแสง
4)เด็กชายศุภกร อังกุด
5)เด็กชายนัธทวัฒน์ พุกสี
1)นายอภิวัฒน์ ทวีเปล่ง
2)นางสาวผกา วีระสัย
177 607856 ปราโมชวิทยารามอินทรา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรัฐศาสตร์ มธิมา
2)เด็กหญิงศศิกร เชี่ยวชิตบุญ
3)เด็กหญิงพิชชาภา วิชาลัย
4)เด็กชายศุภกร ลอเจริญ
5)เด็กหญิงวรินยุพา แสงวิสุทธิ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงณิชพักตร์ ศิริแสงเจริญ
2)เด็กหญิงชญกร วงศ์แหยม
3)เด็กหญิงอรินทร บุญมาศ
4)เด็กหญิงนลินทิพย์ ภูแม่นเขียน
5)เด็กหญิงธัญชนก กล่ำบุญ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธัญธรณ์ อหันทริก
2)เด็กหญิงปนัสยา เพชรเมือง
3)เด็กชายนิธิพล ตะราษี
4)เด็กหญิงจารุวรรณ กล้าหาญ
5)เด็กหญิงธิดานุช โรจนพรพันธ์ุ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกิ่งกาญจน์ โชคชัย
2)นางสาวรัตนาภรณ์ มาตยาคุณ
3)นายธนวัฒน์ วนรัฐิกาล
4)นางสาวอรัญญา วรรณจักร
5)นางสาวญาธิชา คณาธารทิพย์
1)นางสาวภัทรสิรี สังข์ทอง
2)นางสาวนับเดือน ยิ้มหอ
178 603032 ลำปลายมาศ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงญาณิศา โพพา
2)เด็กหญิงปฏิพร เกิดมงคล
3)เด็กหญิงศิระดา พุทไธสง
4)เด็กหญิงณัฏฐณิชา สาโรจน์
5)เด็กหญิงณัชชา สวาทรัมย์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายภาสกร สิมรัมย์
2)นายภานุพงศ์ โพธ์ดี
3)นางสาวทิวาพรรณ ประยงค์หอม
4)นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์
5)นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์
1)นางสาวลัคนา ทองศรี
2)นายณัตฐพล ปะวะเสนะ
179 603719 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายสุรพงษ์ ลีละชาติ
2)เด็กชายภัทรยศ รัมมะพล
3)เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภูทองหล่อ
4)เด็กหญิงปัทมพร ไชยมงคล
5)เด็กหญิงปิยธิดา ยี่เฮง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวชนาภา ไม้ประดิษฐ์
2)นางสาวเมธาวี อุบลยุทร
3)นางสาวสิมิสัน จิบุญมา
4)นางสาวสุนิสา ชำแจ่ม
5)นางสาวลุประวีณ์ แก้วศรีงาม
1)นายประเสริฐ เจริญสุข
2)นางสาวนฤมล การชัยศรี
180 603591 ไทยนิยมสงเคราะห์ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพิชญาภา ขำเมือง
2)เด็กหญิงมธุรส แก้วเจริญ
3)เด็กหญิงปิยาอร หงษ์ษา
4)เด็กหญิงธัญวรัตม์ แก้วขาว
5)เด็กชายปัณณวัฒน์ จันทะงาม
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกฤชวัลย์ ศรีสันต์
2)เด็กชายธนากร สมศรี
3)เด็กหญิงอรวรรณ สอนสุด
4)เด็กหญิงจิรัชญา นิ้มนวล
5)เด็กหญิงมะปราง ยิ้มเป็นใย
1)นายวิรัติ จันดากุล
2)นางอักษิกา จันดากุล
181 601120 สารสาสน์วิเทศศึกษา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพรนับพัน ผึ้งทอง
2)เด็กหญิงภัทรพร ปรีดา
3)เด็กหญิงปารณีย์ ชีวะผลาบูรณ์
4)เด็กหญิงวริศรา อรรถโกวิทยากุล
5)เด็กหญิงภิชญา ชมภูทิพย์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงอัจจิมา ว่องจิตต์วุฒิไกร
2)เด็กหญิงอสมาภร ชยานันทสกุล
3)เด็กหญิงชญานิศ อติศัพท์
4)เด็กหญิงกัลยาณี ธีรศักดิ์ธนา
5)เด็กชายภากร คุณาวุฒิ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายทิวากร พันธุ์นาค
2)เด็กหญิงพิชญ์สินี อิ่มปิติวงศ์
3)เด็กชายเรืองสิทธิ์ เจนพิชญนันท์
4)เด็กหญิงกันตา กิตติทวีสิน
5)เด็กชายเด่นทักษ์ เชิดสัตยนุกูล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวรุจิรา ไพศาล
2)นางสาวนวลปราง นิลเขียว
3)นางสาวธนพร โชคชัยชวลิต
4)นางสาวพรสวรรค์ ฉัตรรัตนกัมพล
5)นางสาวธัญลักษณ์ สุระเสียง
1)นางสาวกัญจนพร
2)นางสาวณัฐขวัญ
182 604575 แสงอรุณ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณัฐกานต์ บุตรพรม
2)เด็กชายเสฎฐวุฒิ ดิษฐประเสริญ
3)เด็กชายดรัณภพ รุ่งโรจน์
4)เด็กหญิงนัทธ์ชนัน โลจนะวิริยาภรณ์
5)เด็กชายธัญภูมิ พันธ์แก่น
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงโชติกา วชิรศักดิ์สุนทร
2)เด็กชายอิทธิณัฐ รัตนโยธิน
3)เด็กหญิงพัทธนันท์ อาจรัตนกูล
4)เด็กชายเตชิต ธนาพุฒิภัทร
5)เด็กหญิงสุนทรี พุ่มเต๊ะ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นายพรลักษณ์ สิทธิวนิช
2)เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หอมดวง
3)เด็กชายมองเตวิน ตนตัน
4)เด็กหญิงปาณิสรา โฆษิตสราคม
5)เด็กชายณัฐภัทร บรรจงกิจเจริญ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายจิรวัฒน์ จิตใจงาม
2)นายชัยมงคล ม่วงสาย
3)นางสาวขวัญจิรา ธาราเงิน
1)นางสาวศุทรา จินดามล
2)นางภาวดี จันทร์เกตุเลี๊ยต
183 603999 ฤทธิยะวรรณาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพิมพกานต์ ดารา
2)เด็กหญิงสุภาทิพย์ ควรชม
3)เด็กหญิงส่องนภา พุ่มจันทร์
4)เด็กหญิงจุฑามณี วิสัยหมั่น
5)เด็กหญิงณพมาศ หันน้ำเที่ยง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกัญญาณัฐ ถนอมวงศ์
2)นางสาวกัญญาพัชร ถนอมวงศ์
3)นางสาวภูเพชร ไชชนะ
4)นางสาวไอริณ สุจริต
1)นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์
2)นายไพฑูรย์ ขุนทอง
184 604817 สตรีนนทบุรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธรรมรักษ์ ตันติศิริวัฒน์
2)เด็กหญิงกลมชนก บุตะกะ
3)เด็กหญิงกุลณัฐ อยู่เจริญ
4)เด็กหญิงกัญญาวีย์ อ้อเอก
5)เด็กหญิงรวิกานต์ นิธิโชติ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวบุญญิสา โพิธิสัวสดิ์
2)นางสาวศุภิสรา แก้วบุตตา
3)นางสาวณัฏฐิมาภรณ์ นิรมาณธรรมกุล
4)นางสาวเบญญา รอดรวมมิตร์
5)นางสาวสหัสยา จันทร์หอม
1)นางสาวชุติมา ร่มโพธิ์
185 604202 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชมนภัส เลิศปรีชา
2)เด็กหญิงบุญญิสา เหาตะวานิช
3)เด็กหญิงสรณ์ณรี บุตรสงัด
4)เด็กหญิงธนธรณ์ นุชนานนท์
5)เด็กหญิงรินรดา สุภีคำ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกรรณิกา คงเขียว
2)นางสาวจิตจารี นิลเยี่ยม
3)นางสาวเนตรนภา นนแก้ว
4)นางสาวมัณฑนา คำเปรม
5)นายมงคล กิจบุญเลิศ
1)นางสาวลักขณา นิยม
2)นายปฏิภาณ สุตระ
186 608317 สตรีศรีสุริโยทัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปนัดดา วรรณสิงห์
2)เด็กหญิงณัฐธิดา ศิรินัย
3)เด็กหญิงพรพิมล เงินจันทร์
4)เด็กหญิงธัญมาศ ม่วงแก่น
5)เด็กหญิงบัณฑิตา ปักอินทรีย์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวฐิติพร จิระวุฒิโรจน์
2)นางสาวบุญสิตา เกตุนามญาติ
1)นางสาวพัชรา ธรรมกุล
187 607495 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพินญาพัชญ์ คำมีรัตน์
2)เด็กชายมนัสวิน สุขพารานนท์รัตน์
3)เด็กหญิงปรียาภัทร จันทร์เรือง
4)เด็กหญิงปรียากร จันทร์เรือง
5)เด็กหญิงพรชิตา จิตต์ปลื้ม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงศิตาภา แก้วแดง
2)เด็กชายบุญณาพัฒน์ เจริญรุ่งรัตน์
3)เด็กหญิงอรรัมภา ไทยเจริญ
4)เด็กหญิงเมธาพร ศรีแดน
5)เด็กหญิงฐิติรัตน์ พัฒนวงศ์วรัณ
1)นางสาวอริศรา รัตนกำพล
2)นางพรพิศ ติยะวัฒน์
188 605602 วัดหนองบัว ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายภากร ณรงค์มี
2)เด็กชายศราวุธ เจนเกษกรณ์
3)เด็กหญิงธิดารัตน์ สูญน่วม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงณัฐริกา บุญมา
2)เด็กหญิงรุจิรา ทาจวง
3)เด็กหญิงมนิสรา ผาแก้ว
4)เด็กชายกรวิชญ์ ทาจวง
5)ณัฐพร กองอุดม
1)นางนิธินันท์ พาณิชย์โศภณ
2)นายธงชัย สุทธิประภา
189 604879 วอแก้ววิทยา ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายณราการณ์ หลวงคำ
2)เด็กชายธัชชัย จันทะวงค์
3)เด็กหญิงรัชฎาพรรณ ต๊ะใจ
4)เด็กชายนนทกร ศรีประพันธ์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นางสาวบรรณสรณ์ แสงบุญเรือง
2)นางสาวกชพร ทนันไชยชมภู
3)เด็กหญิงณัฐกานต์ คำตา
4)นางสาวญาณิศา เสาร์กลาง
1)นางสาววีณา เอมพิณ
2)นายบพิธ ทิพย์ศรี
190 607709 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเกศกนก มงคล
2)เด็กหญิงกฤติญาณี ศักดารักษ์
3)เด็กหญิงนันทพร บุตรจ้อม
4)เด็กหญิงบุรัสกร เฉลาฉายแสง
5)เด็กหญิงลภัสสิรี หาดพิไชย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายอันดา ศิริมนาทร
2)นางสาวภาคินี อรัญวาศรี
3)นางสาวฐิตาภา ฟุ้งมาก
4)นางสาวรุ่งนภา ตรงเท่ง
5)นางสาวฐิติวรดา พันธุ์ศรี
1)นายสมหมาย ต้นกันยา
2)นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์
191 606458 บางปะกอกวิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกันตพัฒน์ สุคันโธวงศ์
2)เด็กชายภัทรนนท์ เจนจิตรานนท์
3)เด็กชายวรชาติ อินอุ่นโชติ
4)เด็กชายเจตนิพัทธ์ คุสิตา
5)เด็กชายชัยวัฒน์ บุญสร้าง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายจิรายุ เอื้อจารุพร
2)นางสาวเจตนิพิฐ แสนเสนา
3)นางสาวกัณฐิกา หรรษา
1)นายไพวัลย์ สอนซ้าย
2)น.ส.ยุพาวดี ศรีพรหม
192 608304 สภาราชินี จังหวัดตรัง ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายปรมัตถ์ คงเพ็ชร
2)นายสุรวุฒิ หาญศิริสวัสดิ์
3)นายศรัณน์ จงทอง
4)นายธาดา ทองบุญ
5)นายนราวิชญ์ แก้วหล้า
1)นางฐินัฐฐา เลิศสกุลมหาแก้ว
193 609150 วัดตรีทศเทพ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงอสมา มนคาถา
2)เด็กชายวทัญญู กิตติธนากร
3)เด็กชายณัชพล คงมังคละ
4)เด็กชายอครชัย คำมั่น
5)เด็กหญิงเปรมมิกา จันทะนะ
1)นายอนุรักษ์ กาญกาวี
194 602890 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายทศพล ตันประเสริฐ
2)เด็กหญิงชนาภา ชมชื่น
3)เด็กหญิงนพมาศ สุทธิบุตร
4)เด็กหญิงวรรณวลี ลิ้นทอง
5)เด็กชายเมฆพัฒน์ ฟ้ารุ่งอโณทัย
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวภานรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม
2)นางสาวชรินทร์ทิพย์ เตี้ยเนตร
3)นางสาวตุลยดา ดวงดาว
4)นางสาวปฐมาภรณ์ เอี่ยมสอาด
5)นางสาวชญานิษฐ์ จูสิงห์
1)นายอุดม พรมจันทร์
2)นายณัฐภัทร แสนมูลเมือง
195 607704 ชุมแสงชนูทิศ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธวัลรัตน์ ธนะสังข์
2)เด็กหญิงสุมิตรา กลิ่นโตนด
3)เด็กหญิงรัตนพร ขุนทองนุ่ม
4)เด็กหญิงพรชิตา เชิงไพร
5)เด็กหญิงฐิติรัตน์ อยู่สวัสดิ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวยุภาวดี ศรีตัณฑ์
2)นางสาวนิพาดา กันจารุ
3)นางสาวเมธาวี ระกิติ
4)นายนัทภัทร ผลเจริญ
5)นายกอบพงษ์ อภิชนชิต
1)นายกานน เลื่อนสกุล
2)นางสาวมาลัย ประโยชน์ยิ่ง
196 606597 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวเกศรินทร์ ไวแพน
1)นางสาวกานต์มณี บุญมี
197 604822 ยานนาเวศวิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงสินีนารถ สมเพ็ชร
2)เด็กหญิงจารุเนตร อาจคำพันธ์
3)เด็กชายจิรายุ นันทวัน
4)เด็กชายสัญชัย ขวาซุย
5)เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนุนดี
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาววรินทรา บุญเพิ่ม
2)นางสาวมายาวี จูกระโทก
3)นางสาวศิริพุทธ อนันตจักรวาล
4)นายเกียรติศัพท์ ฟักนิล
5)นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้
1)นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ
2)นางสาวนนทวรรณ บัวจูม
198 609525 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายศรัณย์ ไตรภัทรนันท์
2)เด็กชายพัชรพล ชัยธนะกุลมงคล
3)เด็กชายณัฏฐ์ภพ พรพลานามัย
4)เด็กชายถิรวัฒน์ โพธิ์ตุ่น
5)เด็กชายพุทธชาติ เขาแก้ว
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวพิชชากร เก่งระดมกิจ
1)ณัฐพล สัจกุล
199 601057 เพาะปัญญา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนพล สิงหาพรม
2)เด็กชายพงศกร ศรีสุข
3)เด็กหญิงกุลนัดดา สีทา
4)เด็กหญิงพิชญ์สินี พรมดี
5)เด็กหญิงนิรชา นามบุผา
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงสุภัสสรา แข่งเพ็ญแข
2)เด็กหญิงพัชรินท์ บุดดีสิงห์
3)เด็กหญิงวิชญาดา ภูวพัฒน์พิรยา
4)เด็กหญิงศุภิสรา น้อยภูธร
5)เด็กหญิงธณัญญา คุรุพันธ์
1)นางสาววันดี ตรีวิเศษ
2)นางสาวรัตนา พวงผกา
200 607464 วัดสุทธิวราราม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรัฐนันท์ ปานเลิศ
2)เด็กชายวีรภพ เชวงรังสิยานนท์
3)เด็กชายภูวสิษฏ์ ประสพสันติ
4)เด็กชายปริววรณ สวัสดิ์ชาติ
5)เด็กชายชัชกฤต มงคลเสาร์สุข
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายฐวรพงศ์ นอขุนทด
2)นายณภัทร ไชยวิภานนท์
3)นายภูมิรพี่ ลัทธิประสาตร์
4)นายฉัตรชัย ศรีปัตเนตร
1)นางสาวอัญชิสา หรเวชกุล
2)นายศราวุฒิ ธนวงศ์วิวัฒน์
201 603369 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไชยณรงค์
2)เด็กชายธีรดนย์ พรมทอง
3)เด็กหญิงวริษา ศรีคุณากร
4)เด็กชายภวัต นิธิอนันต์
5)เด็กหญิงภัทรธิดา หริเลิศรัฐ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวณิชาภัทร ตรงจิตธรรม
2)นายพชรวัฒน์ โอฬารพุฒิวัฒน์
3)นายวริศ ลุยะพันธ์
4)นายพิชฌพัทธ์ วิชัยโน
5)นายภักดี ปินรุม
1)นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชมภู
2)นายกฤษดา ฉันทะโส
202 604799 ศึกษานารีวิทยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายศิวกร งาช้าง
2)เด็กชายมลฑกัณย์ บุตรแสน
3)เด็กหญิงอินทิรา แท่นดี
4)เด็กหญิงนภัสพร เวฬุวนารักษ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)วริทธิ์ธร ผลพนิชรัศมี
2)ธนัญญา พลเรียงแก
3)สิริวลัย ใบทอง
4)สราวุธ พวงศรี
5)ธฤต เจริญสุขใส
1)นายประภากร นาทาม
2)นางสาวดวงพร มณีเจริญวรรณ
203 608069 วัดพุทธบูชา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนะพล แสงจันทร์
2)เด็กชายปุณยวีร์ งะสันเทียะ
3)เด็กหญิงชมพูนิก ภัทรปริสุทร์
4)เด็กหญิงลลิตา ฤทธิเดช
5)เด็กหญิงพีรญา อ้วนท้วน
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธีภัทร ทองยะ
2)นางสาววรรณภา ห้วยทราย
3)นางสาวฑิพากร ทุ่งทะเล
1)นางสาวสุพัตรา ทองคำ
2)นางสาววรนาฏ ชูสง
204 604418 วัดทรงธรรม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายวรากร วรรณโอทอง
2)เด็กชายรัชชานนท์ ไตรทิพย์รัตน์
3)เด็กชายชัชชัย หมิื่นจำนงค์
4)เด็กหญิงสุพรรณิการ์ กองบุญมา
5)เด็กหญิงเพชรลดา ประสาทศิลป์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาววัลย์ดี เอกตาแสง
2)นางสาววรรณษา รอดกุล
3)นางสาวปฐมาวดี รีศรี
4)นางสาวหทัยวรรณ ทองแดง
5)นางสาวกัลยรักษ์ หิรัญนุชนาถ
1)นายคงศักดิ์ ไตติลานนท์
2)นางสาวธัญลักษณ์ เพ็ชรแสง
205 608870 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงญาดา พันธ์รัมย์
2)เด็กหญิงธนวัลย์ ปัญญาบุญ
3)เด็กหญิงนฤมินทร์ รัตน์ประโคน
4)เด็กหญิงรวีวรรณ พวงจำปี
5)เด็กหญิงรัตนาวลี ปลื้มกลม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกิติยา แก้วขุนทอง
2)นางสาวสราวุฒิ กล่อมกระโทก
3)นางสาวรัตนาวดี ได้ไซร์
4)นางสาวธันย์ชนก นาโสก
5)นายศิลปชาติ พึ่งป่า
1)นางสาวรดารัตน์ สระทองดี
2)นายพงศธร รุ่งโรจน์
206 604271 กระทุ่มแบน ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงนันท์นรินทร์ แสงอาทิตย์
2)เด็กหญิงธัญญะรัตน์ อำแดงพิน
3)เด็กชายวัฒนา พรมมิ
4)เด็กหญิงนุชนาถ ถมยาแก้ว
5)เด็กหญิงพัชรินทร์ เกิดทิพย์ทอง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายณครินทร์ ชมญาติ
2)นายอาทิตย์ แจ่มจันทร์
3)นางสาววิลาสินี หวั่นศักดา
4)นางสาวอมลวรรณ มากสมบูรณ์
5)นางสาวศรีมนาขวัญ ขวัญสิริทรัพย์
1)นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิต
2)นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้ว
207 608453 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายชยพล สุขกระโทก
2)เด็กหญิงชญานุตม์ สว่างสุข
3)เด็กหญิงจิรัชญา ทองตัน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงวกุล จึงประเสริฐ
2)เด็กหญิงปพิชญา หวังไพฑูรย์
3)เด็กหญิงศรุชา เอ่งฉ้วน
1)นางสาวยุรี บูรณโกศล
2)นายภัลลพ สุขพราย
208 605526 นานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวชลันธรี ทองเจริญ
1)ศิริรัตน์ โรจน์อัศวชัย
209 603946 อนุบาลสุรินทร์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายวิชยุตม์ ใจกล้า
2)เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ
3)เด็กหญิงภัทรศริญญา เรียมทอง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงศรัณย์พร เจริญรัตน์
2)เด็กหญิงทัศนันท์ ผดุงเจริญ
3)เด็กหญิงประภัทรพร เยรัมย์
1)นายฐิติศักดิ์ โสมหาว
2)นางพิสมัย โคตะวีระ
210 602185 ตั้งพิรุฬห์ธรรม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายณฐกร พงศ์บูรณะนันทน์
2)เด็กชายกฤษณะ สกุลนุ่ม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงศิกานต์ วรยศ
2)เด็กชายณัฐพงษ์ อ่ำกลาง
3)เด็กชายสุภเวช สาระพงษ์
4)เด็กชายปิลันธน์ ช่วยชบ
5)เด็กหญิงทิพย์ผกา ณ สงขลา
1)นางสาวสุพล เติมตัวรัมย์
2)นางสาวศิริฉัตร ยังปรีดา
211 608214 เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญกิจ
2)เด็กหญิงปิยะสิริ ช่วยเชิด
3)เด็กชายรัฐภาค มีใจ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงกัญจน์รัศม์ บุญยั่งยืน
2)เด็กหญิงปาณิสรา แก้วปริมประ
3)เด็กชายจิรฐา จันทรุทัย
1)นางจิราภรณ์ วงศ์คงสัน
2)นางปัทมา จำเนียรแพทย์
212 606113 ศิริวัฒน์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธัญรดี ทองรอด
2)เด็กหญิงพบธรรม ศรีชุม
3)เด็กหญิงศิโศณัศมิ์ สุชัยธนาวนิช
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายศุภพล ศรีทองฉิม
2)เด็กชายพงศ์พัฒน์ ลิ้มศิริเศษฐกุล
3)เด็กชายพรภัทร์ โต๊ะสุวรรณ
1)นางสาวสุจิตรา พาที
2)นางสาวพิชชา ตั่นมี
213 602857 แย้มวิทยการ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพัรภัทร นาคทั่ง
2)เด็กชายมาโปรด จันทร์เปรม
3)เด็กชายฉัฐวัชร ท้วมเสมา
4)เด็กหญิงอรชพร แก้วธำรงค์
5)เด็กหญิงผาแก้ว พันธุ์ทับทิม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงเอื้อการย์ แจ่มนาม
2)เด็กหญิงปพิชญา ปานรัตน์
3)เด็กหญิงณัฏฐณิชา รัตนมุง
4)เด็กหญิงอุษณีย์ หมีป่า
5)เด็กหญิงกัญญรัชต์ สมหวังพรเจริญ
1)นายฐิติวัฒน์ มนฉันทะ
2)นางลัดดา น้อยประสิทธิ์
214 608709 เซนต์คาเบรียล ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายกรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส
2)เด็กชายปองชัย ปองเสงี่ยม
3)เด็กชายปองศักดิ์ ปองเสงี่ยม
1)นายจักรินทร์ สุขเกษม
215 606683 อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงสวิตตา นพเกตุ
2)เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจียรวงศ์สกุล
3)เด็กหญิงกัญชนก เคว้ก
4)เด็กหญิงอรวรรณ ฉ่ำชูศรี
5)เด็กหญิงปุณิกา ศิริโสภาพงษ์
1)นางสาวรุ้งนภา แซ่ฉั่ว
2)นางเฉลิมขวัญ เจียรวงศ์สกุล
216 608033 พิมลวิทย์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกันตาภา จั่นเพชร
2)เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขวัญกิจโยธา
3)เด็กชายอินทัช คุณทวิน
4)เด็กชายวิทยา สารารัตน์
5)เด็กชายรังสิมันตุ์ อ่อนส้มกิจ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายจิรฐา พลายแก้ว
2)เด็กหญิงศศิพร เสารักษา
3)เด็กชายคมกฤษ ยอดอ่อน
4)เด็กชายภัทรพล โภชะเจริญ
5)เด็กหญิงเปมิกา พูลสมบัติ
1)นางสาวอัจฉรา กาญจนกันติ
2)นางสาวเบญจวรรณ อรุณ
217 609542 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายอรรธพร ศรประสิทธิ์
2)เด็กชายเจษฎา ขุนหอม
3)เด็กชายอนุชา ฉัตรสิริกุลชัย
4)เด็กหญิงฐานิชชา มัติโก
5)เด็กหญิงจันท์รฎาภรณ์ ขาวเทศ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายเสฎฐวุฒิ ทองส่งศรี
2)นางสาวกนกวรรณ อัฑฒพงศ์
3)นางสาวอธิชา ทองทุม
4)นางสาวศุภิสชา มะลิวัลย์
5)นางสาวตรีธิดา บุญศรี
1)นางอุไรวรรณ น้อมนำชัย
2)นางพัชชา อนุกูลเวช
218 607638 มอ.วิทยานุสรณ์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธรรมนาถ พงศ์วงประเสริฐ
2)เด็กหญิงดั่งแดนฝั่น จีระรัตน์
3)เด็กหญิงกัญญาภา ตู้บรรเทิง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสิทธิศักดิ์ เหล่ากำเนิด
2)นางสาวกัญญาพัชร จรียานุวัตน์
3)นางสาวกรกฎ แสนหาญ
1)นางสาวปริศนา แดหวามาลัย
2)นายเฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย
219 605347 เตรียมอุดมศึกษา ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวจิรัชยา ลอยพิพันธ์
2)นางสาวภัทรานิษฐ์ อึ่งทอง
3)นายนาวี ขุนสนธิ
4)นายธีรวัตร์ อดิจารุพันธุ์
5)นางสาวพราวสิริญ ตั้งเกียรติศิลป์
1)นายสยมภู รณชิตพานิชยกิจ
2)นางสาวเตือนใจ ใจสิงห์
220 608318 วิมุตยารามพิทยากร ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธิดารัตน์ เขียวผึ้ง
2)เด็กชายดนัย จันทร์สันเทียะ
3)เด็กหญิงวรางคณา วงษ์ทองดี
4)เด็กชายมนชนะ เวชกรณ์
5)เด็กชายอาทิตย์ ม่านทอง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวช่อเพ็ชร เจริญพันธุ์
2)นายธีรยุทธ นาไชลาน
3)นายธนภูมิ ก่อกุลดิลก
4)นางสาวจุฑามาศ พันธุ์สุข
5)นางสาววรรณมณี สุขวิบูลย์
1)นางสาวนุชวินทร์ บุญสมบัติ
2)นายสรรเสริญ พูลสุขโข
221 602113 มัธยมปัญญารัตน์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายนภัส เตชะยืนยง
1)นายสาคร ใจเด็จ
222 607028 วัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์) ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภรภัทรภวิษย์
2)เด็กหญิงสุชัญญา รักท้วม
3)เด็กชายภูมิรพี พงษ์รักษ์
4)เด็กหญิงณิชา แก้วปลั่ง
5)เด็กหญิงวริษฐา คชสาร
1)นายดอน บุราณเดช
2)นางสาวนันท์นลิน งามแสง
223 601971 พิทักษ์ศิษย์วิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพรนัชชา ภู่ระหงษ์
2)เด็กหญิงพนิตพิชชา ท้วมทองดี
3)เด็กหญิงจารวี คณนนธรรม
4)เด็กหญิงณัฐจิรา ทีปะลา
5)เด็กหญิงณัฐนิชา พิมพ์จันทร์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายรัชชาพงษ์ โห้วงค์
2)เด็กหญิงศุภจิต หมกทอง
3)เด็กหญิงกชมาศ เกษม
4)เด็กหญิงจันทกานต์ ม้าแก้ว
5)เด็กชายกตัญญู จันทร์แก้ว
1)นางพิศมัย อบอาย
2)นางสาวศิรินทร์ทิพย์ แย้มสังข์
224 602003 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2 ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงมเหชเวอร์รี ทวีสุข
2)เด็กชายชัยอนันต์ นามบุญลือ
3)เด็กหญิงณัฐธยาน์ ช้างแรงการ
4)เด็กชายกิตติศักดิ์ เชื้อคำ
5)เด็กชายแสนยากร ก้องกังวาล
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวนภัสรา รุ่งเจริญ
2)นายอานันท์ บุญทูล
3)นายธนกร เยาวภาพงศ์
4)นายอาณัฐ มงคลช่วง
5)นายปรีดา พันธุรี
1)นางสาวกิตติพร ฮวดประดิษฐ์
2)นางสาวปรางทอง สีแสง
225 609307 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพิมพ์นารา ชัยรัตน์
2)เด็กหญิงปณิตา พริ้งพร้อม
3)เด็กหญิงภัทรธิดา เสียงดัง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายพะสิษฐ์ เจียมสุวรรณ
2)นางสาวกิตติยารัตน์ ขำสกุล
3)นางสาววรัญญา วงค์ตั้ง
1)นางสาวปพิชญา จีนอิ่ม
2)นางสาวชลันดา พันเเซง
226 609810 ธรรมจารินีวิทยา ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวสาธกา วารีนิพนธ์
2)นางสาวอาทิตยา ชัชวาลย์
3)นางสาวอรัญญา รังษีพนาไพร
1)นางสาวบุญญาพร ทัพชู
2)นางสาวชาคริยา พินิจรัตนอนันต์
227 609245 เบ็ญจะมะมหาราช ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกันตพิชญ์ พรมสุ
2)เด็กชายอลงกรณ์ คำตา
3)เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญทศ
4)เด็กหญิงพชรพร ลัทธิวรรณ
5)เด็กหญิงอัจฉรีย์ วังทะพันธ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายพงศกร พันธ์สุวรรณ
1)นางฐาปนีย์ ชูหา
2)นางสุพิวรรณ นาท้าว
228 606602 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงมัชฌิมา ฆ้องม่วง
2)เด็กหญิงอรจิรา ศิลปชัย
3)เด็กหญิงนิศาชล กองทอง
4)เด็กชายตุลธร จริตพจน์
5)เด็กหญิงปวริศา พจศรี
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายปรินทร แสงวัฒน์
2)ปรินทร เพียกขุนทด
3)เด็กหญิงอรรัมภา หลิว
4)เด็กหญิงวริศรา จำเนียรกาล
5)เด็กหญิงธันย์สิตา ทวีภัทราศรษฐ์
1)นางสาวเอมวิกา แก้วถม
2)นายกฤษณา สุวรรณชัยรบ
229 609546 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกนกนิภา บัวแฝง
2)เด็กหญิงดวงกมล กลิ่นจันทร์
3)เด็กหญิงพิมพ์มาดา จิระวัธน์
4)เด็กหญิงมณฑิตา วุฒิ
5)เด็กหญิงจิรายุทธิ์ ดีกระจ่าง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวจิรัชญา สุขีลักษณ์
2)นางสาวพรรษา พลสอนดา
3)นายทรงยศ พงษ์ประติยานนท์
4)นายเวชพิสิฐ ศรีสวการย์
5)นางสาววิชญาพร คำเพิ่ม
1)นางสาวสุดารัตน์ สีน้ำเงิน
2)นางสาวณัฐนันท์ คำวิชิต
230 604201 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปัณฑิตา อภิรักษ์เดชาชัย
2)เด็กหญิงแพรทอง วันทอง
3)เด็กหญิงหยกพลอย จันทราภา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวพรไพริน มูลอุดม
2)นางสาวราตรี ใจมั่น
3)นายประสิทธิ์ นุชน้อย
1)นายไชยวัฒน์ อุปครุฑ
2)นางสาวเบญจพร แสนพลเมือง
231 603407 เผดิมศึกษา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกิ่งกมล มาโยธา
2)เด็กหญิงประภาภรณ์ คลังทรัพย์
3)เด็กชายพันธนันท์ กุศลกู้เกียรติ
4)เด็กชายจิรโรจน์ ภูชิวัฒนพงษ์
5)เด็กหญิงดารามณี หอมฟุ้ง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงจิตอริยา เรืองวุฒิชนะพืช
2)เด็กหญิงชานิกา ชุนธีรสรรค์
3)เด็กหญิงอันธิยา แซ่เต็ง
4)เด็กชายธนกฤต คงคาศรีเพชร
5)เด็กหญิงธิดาสวรรค์ เสตะจันทน์
1)นางสาวเกศรินทร์ เกิดม่วง
2)นายฐานันดร์ ภักดี
232 605964 ประชานิเวศน์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพิชยสิทธิ ดวงแก้ว
2)เด็กหญิงกัญญาพัชร มีนวล
3)เด็กชายจักรภัทร เจนวิชชุเมธ
4)เด็กชายพีรพัฒน์ นิลเกิดเย็น
5)เด็กหญิงธันยพร นวลนุกูล
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพิมพ์วิไล ตรีกิตติคุณ
2)เด็กชายอนุศิษฏ์ มูลสาร
3)เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุกรีฑา
4)เด็กชายธนชานน หุ่นแสวง
5)เด็กชายอภิภู เตี๊ยะตาช้าง
1)นางสาวสุกัญญา เทียมวงศ์
2)นายวิชา ขันติบุญญานุรักษ์
233 609388 ราชสีมาวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายบารมี ศรีสว่าง
2)เด็กชายนนทัช โพธิ์กิ่ง
3)เด็กชายพีรภาส ฉันทโกโส
4)นายศุภวิชย์ กาญจนนพวงศ์
5)นายกริช เขียนโคกกรวด
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธีรภัทร วีรชาติยานุกุล
2)นายพงศกร กุตัน
3)นายพิษณุกร หวังบรรจงกุล
4)นายมิติกาญจน์ คำศรี
5)นายนิวัฒน์ เต๊ทิ
1)นางปานจันทร์ บัวดก
2)นางสุเนตร พันธ์เพ็ง
234 605748 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงจันทรัสม์ รอดเทศ
2)เด็กหญิงภัทราภรณ์ พระนาค
3)เด็กชายชวินธร ปั้นดี
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพิรญาณ์ ศิริวงศ์
2)เด็กหญิงอภิชญา หมีเทศ
3)เด็กหญิงฌานิศา ภู่ตระกูล
1)นางวนิดา กุมกะมกุล
2)นางณัฐณิชา จันทราสา
235 608345 อัมพรไพศาล ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงฐาวรี มีธรรม
2)เด็กหญิงกษิรา ศรีสุทธินากร
3)เด็กหญิงไอยวริญ สุรักขกะ
4)เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ กำจรวิริยะวณิช
5)เด็กหญิงกุลธาดา ดวงจำปา
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายฆฤน อมรวิริยะ
2)เด็กหญิงรุ่งรวี จำปีทอง
3)เด็กหญิงธนพร ศรีสิงห์
4)เด็กหญิงกรรณ ตั้งธนโชติกุล
5)เด็กชายอิทธิกร ทองมงคล
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณัฐธยา หลักเพชร
2)เด็กหญิงร้อยแก้ว ศิริวัฒน์
3)เด็กหญิงณัฏฐวรรณ แสงแก้ว
4)เด็กหญิงไพลิน ทองดี
5)เด็กหญิงพบพรรษา ราชสม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวอภิสรา พรหมศรี
2)นางสาวภูริชญา โชคเศรษฐ์กิจ
3)นางสาวจิดาภา มามุกดา
4)นางสาวรวินันท์ สังข์ขาว
5)นางสาวศรัณย์พร สมศิริ
1)น.ส.จิณศิณี บุญทวี
2)น.ส.บุษราคม จำปา
236 601799 มัธยมวัดเบญจมบพิตร ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายศักรินทร์ หอมเนียม
2)เด็กชายเสฏฐนันท์ ภัคธริพัทธ์
3)เด็กชายจิรสิน กุฎีคง
4)เด็กชายปฐมพงษ์ แก้วกอง
5)เด็กชายจิรา สุขุมาลปิติ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวรวุฒิ สุขดา
2)นายปิยะพงษ์ ฉิมสุด
3)นายจงรัก เทียนปรุ
4)นายวิโรจน์ ดีมาก
5)นายสุวิจักขณ์ นำพา
1)นายณพรรษกรณ์ ชัยพรม
2)นางสาวอรชร เสรีกุล
237 603756 สุขเจริญผลแพรกษา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกฤชณัท แสงอินทร์
2)เด็กหญิงปพิชญา เรืองเดช
3)เด็กหญิงศศิวิมล ทองศิริ
4)เด็กชายปวีณวัช คุณล้าน
5)เด็กหญิงชญชัญญา เนียมหอม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายชินกฤต คำพวง
2)เด็กหญิงสิริกร งามดี
3)เด็กหญิงเบญญาภา สุทธิประภา
4)เด็กหญิงปัณฑิตา กิ่มจิตร์
5)เด็กหญิงปณิตตรา นวมเศวต
1)นางศุภิสรา แก้วโนนตุ่น
2)นางสาววริชยา เจียงเพ็ง
238 609602 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงนราทิพย์ บุญโญ
2)เด็กชายจิรโชติ สุวรรณาโค
3)เด็กชายจิรัฐ อโณทัยไพบูลย์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ อ่อนสันเทียะ
2)เด็กหญิงมนัสขวัญ สวัสดิ์หว่าง
3)เด็กชายลัญฉกร พุทธานุ
1)นางนริสรา แสนโคตร
2)นางสาวจารุวรรณ ขุนสันเทียะ
239 604746 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงชุติรัตน์ ศรีอิทยาจิต
2)เด็กหญิงเบญญาภา แสงตวงกิต
3)เด็กหญิงณิศวรา พาดี
4)เด็กหญิงเบญญทิพย์ สุวรรณผล
5)เด็กหญิงณัฐวดี อภัยกุญชรพิสิฐ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธนวัฒน์ เนียมนิล
2)นายณัฐชา พลอาจ
3)นางสาวพรรณบุตร ใบบุตร
4)นางสาวนภัสวรรณ เผือกเกษม
5)นายเจตนิพัทธ์ พร้อมสุขศิริ
1)นายประวิทย์ ปานทอง
2)ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ชัยสิทธิ์สงวน
240 602697 อนุบาลระยอง ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณิชาภา ธนวชิระสิน
2)เด็กหญิงพิงกัน โพธิ์ศิริกุล
3)เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เหลืองวุฒิวงษ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงนันท์นภัส แพนเกาะ
2)เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุดสาคร
3)เด็กหญิงธนัญญา บุตดาพวง
4)เด็กหญิงรมย์ชลี บุญแย้ม
5)เด็กหญิงภัทธรีญา บุญพิทักษ์
1)นางสาวกฤษณา บุบผาเจริญ
2)นางสาวเจนจิรา แสนคำ
241 607798 ราชินี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงอภิสรา ตันติแก้วประโยชน์
2)เด็กหญิงมาติกา ไชยยงยศ
3)เด็กหญิงณปภัช ฉัตรรัตนกุล
4)เด็กหญิงกานต์ภัสสร์ ชุณหสุวรรณกุล
5)เด็กหญิงรินรภัสร์ ยงกิตติสวัสดิ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงเพชรแพรว วัฒนาพร
2)เด็กหญิงพิชชาภา จวงจันทร์เพ็ญ
3)เด็กหญิงรวิษฎา เลาอโศก
4)เด็กหญิงภิญญดา พันธ์เจริญ
5)เด็กหญิงธัญวรัตม์ วิริยจารี
1)นายสุรเกียรติ ธเนศโชติกร
2)นางอัญชลี สมันตกล
242 602846 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายอุกฤษฏ์ หนูแก้ว
2)เด็กชายภูกิจ สุขดำเนิน
3)เด็กหญิงณัฐมล มีมาก
4)เด็กหญิงอธิชนัน ชูชื่น
5)เด็กหญิงปิยะฉัตร เงินกอง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวธนวรรณ ด่อนสิงห์
2)นางสาวศุทธวดี จรรยากูล
3)นางสาวภัทรพร อยู่สบาย
4)นางสาววชิรญาณ์ พนาวงศ์
5)นางสาวเพชรรัตน์ สันหวัง
1)นางสาวนุชจรี สีเมฆ
2)นางสาวอัญชลีพร นิ่มละออง
243 609954 ต้นกล้าแห่งปัญญา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงฟ้าใส รุ่งรัตน์
2)เด็กชายณัฏฐเชษฐ์ วัฒนรังสรรค์
3)เด็กชายภูริช ศรีวลีรัตน์
4)เด็กหญิงพิชญ์นรี ศรีวลีรัตน์
5)เด็กหญิงปัณณพร เพ็งจันทร์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายธัชชาภัทร ดิษสกุล
2)เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปิ่นทอง
3)เด็กชายจิรัฏฐ์ เวียงเจริญ
4)เด็กชายจิรณัฏฐ์ เวียงเจริญ
5)เด็กหญิงลักษิกา ตันวัฒนเสรี
1)นายคมธัช สินสวัสดิ์
2)นางสาวประภัสสร ดิษสกุล
244 606767 พระหฤทัยนนทบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพุฒินันท์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์
2)เด็กชายพสิษฐ์ โรจนาปิยาวงศ์
3)เด็กหญิงพิชญา บัวเจริญ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายธนกร มาง้าว
2)เด็กหญิงพลอยชมพู ทัศนวิสุทธิ์
3)เด็กหญิงจิรภิญญา ดีคำ
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเธียรศิริ งามญาติ
2)เด็กชายวรชิต สุนิวัชรานุพงษ์
3)เด็กหญิงณภัทรสิริ เพชรศร์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวภัสราภา เย็นทรวง
2)นางสาวปาริษา นาวารักษ์
3)นางสาววรรณวิศา ซูกาโมโต
1)นางสาวอังคณา แสงเกตุ นางสาวอิสรีย์ เมทนีย์โสธร
2)นางสาว ฐิฏิรฎาพรรณ มูลวงศ์ นางสาวกชนล สถานพงษ์
245 608519 อุ่นรัก 2 ภาษา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายตรัย จันทรังสิกุล
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปุญญ์ จันทรังสิกุล
2)เด็กหญิงบัว จันทรังสิกุล
1)นางสาวขวัญตา สุขนา
246 602685 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา ตั้งปริมณฑล
2)เด็กหญิงลภัสลดา ท่าทราย
3)เด็กหญิงโสภิดา สุภานิช
4)เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยู่กี่
5)เด็กหญิงนิติภา วัยนิพิฐพงษ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงการิตา พรรณพัฒน์
2)เด็กหญิงปุณณภา คงเกรียงไกร
3)เด็กหญิงพรนับพัน เกรียงวัตนพงษ์
4)เด็กหญิงพิมพ์วรา หงษ์วิทยากร
5)เด็กหญิงพีรญา อินทรรักษา
1)อาจารย์ภัทรา แก้วพิจิตร
2)อาจารย์สุมลฑา ลิ้มนุชสวาท
247 609437 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพิสิฐ ทบบุญ
1)นายธวัชชัย บัวแก้ว
248 602845 สาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงศรณภัทร์ แพ่งเกษร
2)เด็กหญิงรัศม์นภัทร์ พัฒน์สุวรรณ
3)เด็กชายจุลจักร เตชะนิรุทธ์
4)เด็กชายตรัย กิวานนท์
5)เด็กชายพีรดนย์ งามเฉลิมศักดิ์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายอินทัช ปิ่นมณี
2)เด็กชายชยพล เสถียร
3)เด็กหญิงนิจจารีย์ คชประภา
4)เด็กหญิงธนัชชา สำราญวานิช
5)เด็กหญิงกัญญ์กวี ปิยะวรรณกร
1)นางสาวรัชนี นกเทศ
2)นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิภาค
249 606227 วัดลาดกระบัง(ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นายวรายุส จันทร
1)นางสาวปิยวดี เอี่ยมเผ่าจีน
250 604345 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงณิชนันทน์ กวีวงศ์ประวัติ
2)เด็กหญิงพิชามญธุ์ เตยแก้ว
3)เด็กหญิงเกตน์สิรี ผิวเหมาะ
1)นางนลินทิพย์ จุติยนต์
251 606628 วัดอุดมรังสี (ป.ปีติวรรณอุปถัมภฺ์) ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปาณิสรา พวงคำ
2)เด็กหญิงฑิมพิกา นาคธน
3)เด็กหญิงนิชานันท์ ทองยัง
4)เด็กหญิงณประภา จันทะเดช
5)เด็กชายเอกบุรุษ หาวิชิตร์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายนันทพงศ์ ซื้อความซื่อ
2)เด็กหญิงมินตรา เติมชัยโรจน์
3)เด็กหญิงศุภามาศ โพธิบุตรา
4)เด็กหญิงณัฐนิช กีแก้ว
5)เด็กชายภูตะวัน ทองแท้
1)นางสาวลัลลนา บัวศรี
2)นายอดุล ทองย่น
252 604443 สรรพาวุธวิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายฐิติวัฒน์ เจตนสฤษฎิ์
2)เด็กหญิงน้ำเพชร ปุ่นประโคน
3)เด็กชายธงธวัช ภูจอมแจ้
4)เด็กหญิงกมณธัช ใหม่สุวรรณ
5)เด็กหญิงอัญชิสา ประสงค์เจริญ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายนภัสเดช ดวงจันทร์
2)เด็กหญิงธัญจิรา บุญเทพ
3)เด็กชายกิตติภพ ชื่นตระกูล
4)เด็กหญิงประภาวรรณ โสมนัส
5)เด็กหญิงนฤมล มงคลชัยทรัพย์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายณัฐดนัย ไชยมั่น
2)เด็กหญิงกลมทิพย์ รักษาถ้อย
3)เด็กชายปรมี พรหมโสภา
4)เด็กหญิงเกตน์นิภา กตัญญู
5)เด็กหญิงอาทิตยา รุ่งแดง
1)นายสัญญาลักษณ์ หงษ์อินทร์
2)นายแทนไท คำชื่น
253 601460 มัธยมวัดดุสิตาราม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายวรวุฒิ ใหแก้ว
2)เด็กชายอานนท์ ศิลประสิทธิ์
3)เด็กหญิงชฎาทิพย์ แก้วจังหาร
4)เด็กชายพิสิฐพงศ์ งามสงวนตระกูล
5)เด็กชายฤทธิพร ธรรมวัติ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธนพล รักษาเขต
2)นางสาวณัฐริดา ตันติชะพงศ์
3)นายภูบดี นิลหว่าง
4)นายอนันต์ วิชชุวาณิชย์
5)นางสาวณัฐนิชา แซ่เบ๊
1)นางสาวน้ำฝน สุดสำราญ
2)นายสถาพร ขอเพียรกลาง
254 601964 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงศิภัตรา บุญกังวาน
2)เด็กหญิงพลอยชมพู ปัง
3)เด็กชายยศพัทธ์ ศักดิ์เสมอพรหม
4)เด็กหญิงชลิดา อุดมวุฒิวงศ์
5)เด็กหญิงกุญช์ภัสส์ แววศร
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกัลยาพร อุดมวุฒิวงศ์
2)เด็กหญิงนุชชาดา ดีลอส ซานโตส
3)เด็กหญิงฉันทิสา ทองลิ้ม
4)เด็กหญิงณัฐญาฎา แจ่มจำรัส
5)เด็กหญิงธัญชนก เนื่องจำนงค์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายพงศ์ภัค โรจน์ปรัชญารักษ์
2)นางสาวณัฐธิดา พ้นภัยพาล
3)นายเจษฎา มิลามัย
4)นายรัชกฤช วงษ์พันธ์ตรี
5)นางสาวชลธิชา กรีลาวาท
1)นางสาวสมพิศ หนองสิม
2)นางสาวเดือนเพ็ญ นามศักดิ์
255 603376 วัดราชโอรส ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงนิศาชล สุภาพ
2)เด็กชายสวัสดิชัย หงษ์สา
3)เด็กชายธนาธิป อุปริมาตร
4)เด็กหญิงสุทาวดี ทองไชย
5)เด็กหญิงกมลชนก เอมเจริญ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายณิชานันทน์ เจริญเชื้อ
2)นายรัชพล เทียนทับทิม
3)นายธนกร อินทรยง
4)นายสรรพวัฒจก์ สมวงศ์
5)นางสาวสุรัสวดี ยืนยงวุฒิกุล
1)นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร
2)ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง
256 608076 วลีรัตน์วิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงอุไรพร แสนเรียน
2)เด็กชายปฏิภาน โนนสันเทียะ
3)เด็กหญิงจิรัชฎา บุตรตาสี
4)เด็กชายกฤตวรรณ นามวงษา
5)เด็กชายธาวิน แซ่โฟ้ง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงกฤตติกา อุดมเกียรติ
2)เด็กชายรัฐเขตต์ พิลาโท
3)เด็กหญิงณัชชา คล้ายเพ็ชร์
4)เด็กหญิงสุจิณณา บุบผาโภชน์
5)เด็กหญิงทิพย์อักษร โสภิตชาติ
1)นายกรกฎ ทวีทรัพย์
2)นางสุภารัตน์ อินทรวิเชียร
257 607836 โรจนวิทย์มาลาเบียง ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายทวีรัฐ ถาวรยศนนท์
2)เด็กชายณัฐศิษฐ์ เอี่ยมโหมด
3)เด็กชายจักรพันธ์ บุตรเชื้อ
4)เด็กหญิงณัฐธิสา รัตนพันธุ์
5)เด็กหญิงปัณพร รังษิรุจิ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายพีรวิชญ์ ทรงไพรเดช
2)เด็กหญิงปภาดา เจนรุ่งโรจน์
3)เด็กหญิงนวรัตน์ เลิศเสม
4)เด็กชายชนกกันต์ วงษ์นิ่ม
5)เด็กหญิงณิฌา ภักดิ์ประไพ
1)นางธนพร เสมาคง
2)นางสุนทรี เพชรอ่อน
258 608644 ผ่องพลอยอนุสรณ์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายรัตนพล งามขำ
2)เด็กหญิงฐิติมา ศิริสุวรรณ
3)เด็กหญิงเบญญาภา บุญเสริฐ
4)เด็กหญิงเต็มสิริ อุปนิสสัย
5)เด็กหญิงภิรัญญา อุดมทรัพย์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงดาราวลี สมโภชน์
2)เด็กหญิงสุชานดี รินไธสง
3)เด็กหญิงเปรมปวีย์ ระวีย์วราภร
4)เด็กชายจักรรินทร์ สังวัง
5)เด็กชายดนุนัย แสนรัก
1)นางสาวธรภร ปัญจาระ
2)นายธีระ แก้วกันเนตร
259 603128 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายศักดิพงศ์ ศรีมงคล
2)เด็กหญิงโสภาลักษณ์ พึ่งทัศน์
3)เด็กหญิงกฤตพร หล่อสิงห์คำ
4)เด็กชายฑีนนธรม์ กุมภาพันธ์
5)เด็กหญิงคลีตาลิน หมายมั่น
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวณิชาพร วัฒนะโชติ
2)นางสาวปนัสธ์พิมพ์ ศิริรัตน์
3)นางสาวขวัญฤทัย โสมศุภผล
1)นายสุวัตร์ ผาทอง
260 606442 สารคามพิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปิ่นสุนทร สืบสุนทร
2)เด็กชายจิตพงษ์ รักษาโสม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกันต์สินี จงถาวร
2)นายมงคล ทรัพย์พงษ์
3)นางสาวอินทิรา หว่านขี้เหล็ก
4)นางสาวเนตรนิล สนิทลุน
1)นางประภาพร ประสงค์ศิลป์
2)นางปราณี เทียงทำ
261 601327 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายสิทธิพล คำศรี
2)นางสาวปฏิญญา สมานทอง
3)นางสาวพัณณิตา ขันเงิน
4)นางสาวศศิธร สนศักดิ์
5)นางสาวอารีรัตน์ ประกอบ
1)นายอภิชาติ โวหารลึก
262 601819 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายกฤติน มณีเขียว
2)เด็กหญิงศุภกานต์ สิงสาโร
3)เด็กชายจิรทีปต์ เหลืองวิไลเลิศ
4)เด็กหญิงนลินทิพย์ โชคโชยมา
5)เด็กหญิงภัคภิญญา อัศวินิกุล
1)นางสาวอำนวย ขุนทองจันทร์
263 604950 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกนกพล ขุนพิทักษ์
2)เด็กชายวชรนันทน์ พงศ์มาลัยทอง
3)เด็กชายพสิษฐ์ ทองพูน
4)เด็กชายวิรุฬห์ กฤษณาวารุณ
5)เด็กชายปวรเรศ ลีลาวัฒนสุข
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายนะโม หวังศิลปคุณ
2)เด็กชายกฤตภาส ธีรนุลักษณ์
3)เด็กชายทยุต ทวินววิธ
4)เด็กชายภัทรกร พลยะศรีสวัสดิ์
5)เด็กชายพงศ์ชนก วนัชสุนทร
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายชาคริต คำหอม
2)นายศักดิพงศ์ จิตตไสยะพันธ์
3)นายพุฒิพงค์ วิไลเลิศประดิษฐ์
4)เด็กชายวุฒิชาติ วสุภัทรภิโญ
5)เด็กชายปราณต์ ปิยคุณาวัชร
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายปภัส เอื้อดิลกกูร
2)นายธีรธัช บรรณสารตระกูล
3)นายวราเชฏฐ์ แซ่ตั้ง
4)นายกฤษฏิ์ สุรชีวิน
5)นายธนพัฒน์ เอี่ยวภักดีกุล
1)นายเกษมพงศ์ สมบัติมี
2)นายกุลวิชญ์ ธนวลัญช์
264 608188 นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงรวงข้าว วุฒิเรืองกุล
2)เด็กหญิงเบ็นซ์ กลิ่นผกา
3)เด็กหญิงนันทิชา อุทธา
4)เด็กชายภีรเดช อินทรกุล
5)เด็กชายกฤษฎา เขื่อนนอก
1)นายทรงพันธ์ จิตรเที่ยง
2)นายคณิศ แพงศรี
265 609873 เทศบาลวัดเสมาเมือง ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภคพร โรจน์โมสิก
2)เด็กหญิงกรณิศ เพชรกำเนิด
3)เด็กหญิงณภัทร สนสุวรรณ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รอดสุข
2)เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วกับเพชร
3)เด็กหญิงภรณ์วิสา เนาว์สุวรรณ์
1)นางสาวลลิตา สยังกูล
2)นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์
266 607445 สุวรรณารามวิทยาคม ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวศิริวรรณ ประทุมชาติ
2)นางสาวกรรวี บุณยรัตพันธ์ุ
3)นางสาวสุดารัตน์ ศิริพัฒนานันทกูร
4)นางสาวมณฑากาญจน์ อรัณยกานนท์
5)นางสาวพิพัศรา ใจดี
1)นางสาวฐมน ม่วงนาพูล
267 608523 จิตรลดา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนกฤษ สายพันธ์
2)เด็กชายภูมิบดี ฮุ่นตระกูล
3)เด็กชายปัณณ์ ปโกฏิประภา
4)เด็กหญิงจิรสิริ อังศวานนท์
5)เด็กหญิงอนินทยา นวราช
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวพิรฎา อุตตโมทย์
2)นางสาวอุรสา นวราช
1)ทรงพิสุทธิ์ จันทรโชติ
2)นนทพร พนาตรีสวัสดิ์
268 602786 วัดสีสุก ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายนนทกาญจน์ ปั้นจาด
2)เด็กชายชยนนท์ มอญเก่า
3)เด็กหญิงปณิตา คำประเสริฐ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายณัฐกานต์ สีทาบุตร
2)เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรทอง
3)เด็กหญิงสุดารัตน์ ประสมทรัพย์
1)นางสาวอัญชลี สุนทรา
2)นางกาญจนา ดุลยะนันท์
269 609230 ยุวทูตศึกษา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงสุพาพร มีตา
2)เด็กหญิงธิชญาภา อ่อนกล่ำผล
3)เด็กหญิงอังศวีร์ ไตรวิทย์อารีกุล
4)เด็กชายสิรภพ สีดามล
5)เด็กชายเอกวิกร บุญดาวิจิตร
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงศุวพิชชา เพ็ญกลาง
2)เด็กหญิงพัฑฒิดา ธาระมณี
3)เด็กชายณัฎวัฒน์ เอี่ยมสูงเนิน
4)เด็กหญิงณัฎฐ์ฐรฎา ชาญเลขาบริรักษ์
5)เด็กชายรณกร เฉลิมแสน
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงอัยรดา ตรีโภคา
2)เด็กหญิงธิดานัด ชัยโคตร
3)เด็กหญิงรุ่งทิพา วิจิตรโภคี
4)เด็กหญิงพีชานิภา ทองประศรี
5)เด็กหญิงสุภาวดี ใจเอื้อ
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวัชรพล จัง
2)นางสาวรศนา ดีช่อรัมย์
3)นางสาวอารีรัตน์ ชัยณรงค์
4)นางสาวรสินทรา ดวงมาลา
5)นางสาวกุลสตรี พันภักดี
1)นางสาวจินตนา แย้งจันทร์
2)นายณัฐวุฒิ สีวะสุด
270 601171 กรพิทักษ์ศึกษา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภัชริดา สุวรรณศรีสาคร
2)เด็กชายภูมิพัฒน์ สุรวิทยาพร
3)เด็กชายธนสันต์ เชี่ยวชาญอาชีวะ
4)เด็กชายธนเดช รุจานันท์
5)เด็กชายกฤตภาส อุดมกิจโสภณ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงปัณฑารีย์ แก้วสีงาม
2)เด็กหญิงธัญญรัศม์ จิริณีธรรมกุล
3)เด็กชายปภังกร แทนประสาน
4)เด็กชายอธิภัทร ธรรมไชยธรรศ
5)เด็กชายปณิธาน วีระโอฬารกุล
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงวรัทยา เพียรการ
2)เด็กหญิงปภาดา โง้วจิรทิปต์
3)เด็กชายศุภโชติ เปรมจิตต์ชื่น
4)เด็กชายเดชาวัต ตั้งตระกูลธรรม
5)เด็กชายเดชาธร ตั้งตระกูลธรรม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธัชกร อมรรัตนกรกุล
2)นายวรเมธ ศักดาสุคนธ์
3)นายพงศธร ทองอินทร์
4)นายอนุวัฒน์ มาศเสม
5)นางสาวณัฐนรี บัวระภา
1)เสมอ พาโนราช
2)ฉัตรเงิน เปี่ยมคุ้ม
271 603760 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงฐิติวรดา โตแก้ว
2)เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสังข์งาม
3)เด็กชายภัทรพล เชียงเจริญ
4)เด็กชายประกาศิต มากมี
5)เด็กชายภัทรพล เกตุแก้ว
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวปิยจารีย์ ตู้ประดับ
2)นางสาวกัญญาวีร์ คำกองแก้ว
3)นายภัทรวิชญ์ ฉัตรตระกูลไพศาล
1)นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์
2)นางสาวจุฑาลักษณ์ เฟื่องฟู
272 603937 สามัคคีวิทยาคม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงรักษิตา ขุนนคร
2)เด็กชายกฤษกร สิทธิอาษา
3)เด็กหญิงโสภิชชญา ทองอินทร์
4)เด็กหญิงศิรภัสสร จอมสว่าง
5)เด็กหญิงบัณฑิตา แก้ววรรณา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวสายสุนีย์ วีรศิริกุล
2)นายศตวรรษ ทาแกง
3)นายอัครินทร์ โกสีลา
4)นางสาวณัฐฐศิลป์ คำมูล
5)นางสาวพิชญาภา ประภาเจริญยิ่ง
1)นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว
2)นางวิไล สารธนกุล
273 601768 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเพชรชมภู บุตรพาณิช
2)เด็กชายนบนที อินทรบุญ
3)เด็กหญิงชนิภรณ์ ตั้้งต้นเจริญ
4)เด็กชายณัฐชนนทน์ บุณยชวเศรษฐ์
5)เด็กชายสัจจา ราชา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวแอน แสงทอง
2)นางสาววิภัชชา หล่อเหลี่ยม
3)นายธนากร แก่นการ
4)นายธนากร รอดคลองตัน
5)นางสาวทัศนีย์ เจริญพรดีงาม
1)นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์
2)นางสาวนาตยา สุกจั่น
274 609674 ชิโนรสวิทยา่ลัย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกิตติธร คุณานนท์สกุล
2)เด็กชายฐิติพงศ์ ฉิมอินทร์
3)เด็กหญิงอภิชญา เปิ้นสมุทร
4)เด็กหญิงกนกกาญ แสงทอง
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวรพล เชิดชูวรรณ
2)นายวุฒิกร แซ่อึ้ง
1)นายภูษณทัศ ผลทับทิมธนา
2)นางสาวศิวพร แสงแก้ว
275 604562 อนุบาลรัศมี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายปริญญา จั่นโต
2)เด็กชายธนวัจน์ จันทรี
3)เด็กชายธายุกร กุลชนะทวีคูณ
4)เด็กชายธมพรต อ่อนทองคำ
5)เด็กหญิงณัฐฐิฏา คำปันโน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงสิริยากร วินเตอร์ส
2)เด็กชายณภัทร ประดับทอง
3)เด็กหญิงนงนภัส เลียรี่
4)เด็กหญิงวิภาวี บิงขุนทด
5)เด็กหญิงกชพร อินทะกูล
1)นางสาวภาณุมาศ เที่ยงธรรม
2)นางสาวนลัทพร ดอกจันทร์
276 605506 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายพีรพงศ์ เห็นแก้ว
2)เด็กหญิงกมลชนก สมบูณ์แบบ
3)เด็กหญิงจิดาภา ฤทธิ์ศักดิ์
4)เด็กหญิงทชากร เพ่งพิพิธ
5)เด็กหญิงดาริณี สุจริตภักดี
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธวัชชัย สิงห์โพนงาม
2)นายชัชวัสส์ สำราญเงิน
3)นางสาวอาภารัตน์ ทองรอด
4)นางสาวอนุธิดา ยะหัวดง
5)นางสาวสร้อยฟ้า พงษ์วัน
1)นางวลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น
2)นายเอกชัย ชินะตังกูร
277 605907 มักกะสันพิทยา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)นายคุ้ม ตุ้มเงิน
2)เด็กชายธนกร เฟื่องดอกไม้
3)นางสาวอรนภา ทัดดี
4)นางสาวรัชฎา ประยงสิน
5)เด็กชายวชิรกรณ์ ศรีสวัสดิ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายธนาธิป โตสกุล
2)นายสมทรง แก้วระวัง
3)นางสาวอดิศา รุ่งสมัย
4)นายคริษฐา ไกรรอด
5)นายนัฐวิทย์ กิจกาญ
1)นางสาวชลนิศา พลยะเรศ
2)นายศตพรรษ นาประดิษฐ
278 608111 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายอัครภูมิ กลิ่นศร
2)เด็กชายพสธร ภู่ทอง
3)เด็กหญิงรดา ชูประเสริฐ
4)เด็กหญิงกัญจน์จิรา ปาลวัฒน์
5)เด็กหญิงพัชนันท์ ดาใจคำ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายปฏิพัฒน์ บรรเทาทิพย์
2)เด็กหญิงพรรณิภา นามใหม่
3)เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญสาริกิจ
4)เด็กหญิงสรียา บูรพา
5)เด็กหญิงปรมาภรณ์ ดาวดวง
1)นางกุลนิภา พันธุ์มาก
2)นายบุญเหลือ เหมะ
279 602835 ศึกษานารี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงอินทุมดี มะลิแย้ม
2)เด็กหญิงมนัญญา ธีรพรเศรษฐ์
3)เด็กหญิงณัฐจีรา วณิชปรีชาพงศ์
4)เด็กหญิงศุภราภรณ์ คันภูเขียว
5)เด็กหญิงวรพิม ศรีอรุณ
1)ยงยุทธ ชำนาญอักษร
280 605455 กสิณธรอาคาเดมี่ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกิตติพงศ์ ตรีมาโนส
2)เด็กชายกฤติน กัญจนบุศย์
3)เด็กหญิงมนต์ธิชา เจษฎาไพโรจน์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายธนัช ชนานิยม
2)เด็กหญิงอารีพร ศรีทอง
3)เด็กหญิงนพรดา นันทมนตรี
1)น.ส วาสถี โนนตาเถร
281 601029 โชคชัย ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธัญญรัตน์ สงสุวรรณ์
2)เด็กหญิงบุศริศา เกียรติเฉลิมคุณ
3)เด็กหญิงณัฐธยาน์ คุ้มพะเนียด
4)เด็กชายมนวรรธน์ รัตนะเศรษฐี
5)เด็กหญิงศุภิสรา พิพัฒเกษม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพริมา เมฆาการุณ
2)เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตพ์ เฮงศรีธวัช
3)เด็กหญิงปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์
4)เด็กชายปฏิพัทธ์ ไทยพยัคฆ์
5)เด็กหญิงนวรัตน์ อักษรดี
1)นางสาวธนภรณ์ ไกรนิวรณ์
2)นางรัชนีพร กวนศรี
282 608032 กัลยาณีศรีธรรมราช ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปณิตา มีคลาย
2)เด็กหญิงภรัณยา เก้าซ้วน
3)เด็กหญิงสุกฤตา คงทอง
4)เด็กหญิงวิชยา เพิงมาก
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายวสุธา นราพงศ์
2)นางสาวเมธาวี เวชภักดิ์
3)นางสาวปัณณพร เหลืองวรกิจ
4)นางสาวกุลิสรา คล้ายดอกจันทร์
5)นางสาวปริยเมธาวี พรหมเจริญ
1)นางสายใจ สังข์บัว
2)นายคมสันติ คงเส้ง
283 605291 อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายกฤตภาส การวิบูลย์
2)เด็กหญิงภคมน อนันตวรสกุล
3)เด็กหญิงอนันตญา บัวคำพา
4)เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวคำ
5)เด็กหญิงขวัญวริน ลึกล้น
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายธวัลรัตน์ ภูพาดแร่
2)เด็กหญิงภัทรวดี ภักดี
3)เด็กหญิงณวรา พันธุ์เขียว
4)เด็กหญิงวราภรณ์ อินทร์จอหอ
5)เด็กหญิงญนันทนิยา อารีพุทธรักษา
1)นายมนตรี เอี่ยมคำ
2)นายกมล หาญแท้
284 606236 สุราษฎร์ธานี ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายวรกานต์ แก้วประเสริฐ
2)เด็กหญิงนัฐกมล การุณ
3)เด็กหญิงชนม์ชนก ปล้องนิราศ
4)เด็กชายกรกช เกิดอุดม
5)เด็กชายกรกช อักษรทิพย์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวฐิติรัตน์ ราชเสนา
2)นางสาววรรณชดา ลิ่มสวัสดิ์
3)นางสาวสุทธิดา แก้วชลคราม
4)นางสาวกวีนา ชูวารี
5)นางสาวจณิตา เพ็ชรานั้นท์
1)นางสาวไอยลดา สอนมี
2)นางสาวดวงเดือน แซ่วุ่น
285 604651 นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)อาราดา ทรัพย์ศิริไพบูลย์
1)นางสิรารัตน์ โมรรัต (ผู้่ปกครอง)
286 601242 วัดสังเวช ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายจิรันธนิน ธิติกุลธนศาล
2)เด็กหญิงกรกช จันทร์จรูญ
3)เด็กชายภาณุวัฒน์ วงเวียน
4)เด็กชายเจตตา อ็อก
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายเจตพัฒน์ ชุขุนทด
2)นางสาวฌอนนา รักษาพันธ์
3)นางสาวอินทุอร สุดสวาท
4)นางสาวสุรางคนา จันทะคัด
5)นายกิตติศักดิ์ สุขช่วย
1)นางสาวพรรณทิพย์ หิรัญบัฏ
2)นางสาวภัคจิรา โพธิกิจ
287 608614 สหวิทย์ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนชาติ เกตุสุข
2)เด็กชายธนภัทร รักษ์สิริวรกุล
3)เด็กหญิงมนัสชนก โพนสูง
4)เด็กชายอภิชาติ เณรกอวัง
5)เด็กชายณชพัฒน์ ปิ่นเกษร
1)นางวัชรินทร์ กอกุลชัง
288 603441 พระตำหนักสวนกุหลาบ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชูเสน
2)เด็กชายบรรณพิภพ หล้าสมบัติ
3)เด็กชายยินวาทิตย์ เผื่อนปฐม
4)เด็กชายจิรภัทร ลิ้มเจริญ
5)เด็กหญิงอรณัฐ เชาว์แช่มชื่น
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายกัลป์ภัทร์ เผื่อนปฐม
2)เด็กชายวีราทร เริงสันเทียะ
3)เด็กหญิงนภา วงศ์สิปกร
4)เด็กหญิงฉัตรธิดาพร ปนสันเทียะ
5)เด็กหญิงกิตติวรรณ โกศลอุดมสุข
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปริยากร ปัญญา
2)เด็กหญิงสุธาวี บัวสุ่น
3)เด็กหญิงเมธาวี ก่องนอก
4)เด็กหญิงปิยวรรณ สกุลมา
5)เด็กหญิงสุภัทรา ชินวงศ์
1)นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ
2)นางวรวรรณ เงินทอง
289 607821 วาปีปทุม ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ก้อนทอง
2)นางสาวกัญญารัตน์ แสงจันทร์
3)นางสาวปัทมาพร ยางจันทร์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายนรินทร์ บุญทา
2)นายศรายุทธ เพ็ชร์ภูวงษ์
3)นายสุรศักดิ์ มัชะปาโต
1)นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์
2)นายกฤษฎาวัชร์ ปาปะโม
290 604186 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงยศวดี โด่งดัง
2)เด็กหญิงณัฐฐาพิชญา ชัยลอม
3)เด็กหญิงนันท์นภัส เวียงนิล
4)เด็กหญิงณัฐธิดา โกศลพิศิษฐ์
5)เด็กหญิงสิริพร พลแหลม
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายปิยะพงศ์ ปัญโญ
2)นายชัยวัฒน์ โกศลพิศิษฐ์
3)นางสาวชิฎาภรณ์ แสนมูล
4)นางสาววิภารัตน์ ราชอาษา
1)นายวุฒิชัย ใจเฉลา
2)นางสาวกิรณา อุ่นถิ่น
291 603531 เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกัญจนรัชต์ เนตรมนต์ประภา
2)เด็กหญิงพุทธิตา ธนบุญสมบัติ
3)เด็กหญิงวิรามร ธนทิศนนท์
4)เด็กหญิงปภาดา นีละวัฒนาสุข
5)เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรัตนะ
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงสิรินดา ธนบุญสมบัติ
2)เด็กหญิงธรรมิตาว์ สรไชยสัมฤทธิ์
3)เด็กหญิงณภัทร วรสง่าศิลป์
4)เด็กหญิงมาชิดา คำโท
5)เด็กหญิงวรินทร ดีเป็นธรรม
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงสรัลดา จันทวงษ์
2)เด็กหญิงปัณดารีย์ เลิศผาติ
3)เด็กหญิงธมนวรรณ เพชรเจริญตระกูล
4)เด็กชายอธิภัทร ตั้งคุณาวิภาส
5)เด็กหญิงศิรภัสสร ดิเรกลาภ
1)นางนภาพร กุณฑล
2)นางภาวนา อภัยรี
292 603038 วัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงสุชานันท์ ไวไธสง
2)เด็กหญิงชมพูนุช ศรีบัวงาม
3)เด็กหญิงอริสรา อู่ตะเภา
4)เด็กหญิงธันยรัศมิ์ โพธิโน
5)เด็กหญิงชิชนก อิ่มไพร
1)นายณัฐปคัลภ์ ไกรจันทร์
2)นางอุบลศรี วงษ์พิพัฒน์พงษ์
293 609958 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายธนวิชญ โกวิทวิทยากุล
2)เด็กหญิงณัชฐริณีย์ ท่องโต
3)เด็กหญิงพิชญาดา ลีลาวัฒนานันท์
4)เด็กหญิงวิรดา เนตรมณี
5)เด็กหญิงศิริโสภา สินธุรักษ์
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวมินตรา ศรีสด
2)นางสาวโยษิตา จำนงค์สังข์
3)นายภาณุพัฒน์ สุขจันทร์เทาะ
4)นายชโยดม เผ้าวงศ์
5)นางสาวอัญชนา โตแจ้ง
1)นางณัฐรินีย์ ฤกษ์งามสง่า
2)นางสาวกำไล ศรีสวัสดิ์
294 609128 ผดุงปัญญา ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเจนจิรา หามา
2)เด็กหญิงธิชานันท์ คำปิวทา
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายณัฐชนนท์ ตาลเงิน
2)นายณัฐกร คล้ายสุบิน
3)นางสาวนภัสวรรณ เกตุด้วง
4)นางสาวขวัญจิรา สายเปลี่ยน
5)นางสาวนลิน โฉมงาม
1)นางธัญญาพร เกตุด้วง
295 605105 อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงจิดาภา บรรณจงขจร
2)เด็กหญิงปรัชญาธร เกื้อเส้ง
3)เด็กชายเตชทัต แก้วเพชร
4)เด็กหญิงภัคจิราพร รุ่งวิชานิวัฒน์
5)เด็กหญิงธัญธิดา หนูปลอด
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพิมดา ก่อเกียรติพิทักษ์
2)เด็กหญิงณิชากร พิชัยรัตน์
3)เด็กหญิงศิริยา จาระเวชสาร
4)เด็กหญิงปวริชา ประเสริฐศิลป์
5)เด็กชายคุโณดม แซ่ฉั่ว
1)นางศศิณัฎฐ์ เติมเกษมวงศ์
2)นางสาวพัณทิวา สารนัย
296 603755 สุพรรณภูมิ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงภคนันท์ เสือวงษ์
2)เด็กหญิงมิรินธิรา ขัตินนท์
3)เด็กหญิงจิตราภรณ์ ร่มพนารักษ์
4)เด็กหญิงแสงเทียน พลายแสง
5)สุกานดา มาลากลอง
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพลอยปภัส บุณยพัชรินทร์
2)เด็กหญิงศิรภัสสร ประทุมทอง
3)อัญชิสา จันทรวิเศษ
1)นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ
2)นางสาวสมฤทัย อรัญวาศรี
297 606801 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงดลพัทร อัศวธนาธร
2)เด็กหญิงอภิชญา พัฒน์คง
3)เด็กหญิงสิริยา ศิลป์ประกอบ
4)เด็กหญิงกณิศา มาตรโสภา
5)เด็กชายปริญ อาชวชาลี
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงเปมิกา ชาติยานนท์
2)เด็กหญิงธัญสรณ์ อินทร์วร
3)เด็กหญิงเจียหยิง จิ้ง
4)เด็กชายรวิกร สุดรักษ์
5)เด็กหญิงณีรนุช นันทการณ์
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงปราค์ฉาย สมหวัง
2)เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยี่ขอ
3)เด็กชายภาสกร เปาะทอง
4)เด็กหญิงชนากานต์ มนต์นิธิกร
5)เด็กหญิงอมิตดารา เรืองพร
ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวอริญรดา กษิด์เวชกุล
2)นางสาววัมภิอาภา วิวัฒน์
3)นางสาวกาญจนสุดา มนต์นิธิกร
4)นางสาวปุญญิศา ทุมมาระฉายา
5)นางสาววริศรา เกียรติ์พัฒนานุกล
1)นางสาวศิริณี แสนสระ
2)นายอนุสรณ์ นพฤทธิ์วราชัย
298 605412 สารสาสน์วิเทศธนบุรี ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นางสาวกุลธิดา มีก่ำ
2)นางสาวมนัญญา ทิพย์ถนอม
3)นางสาวเขมจิรา โกมลฐิตินันท์
4)นางสาวปิยธิดา กกรัมย์
5)นางสาวพัชนี ลีลาพิสุทธิ์
1)นางสาวหทัยชนก สอบสืบ
2)นางบังอร เวชอินทร์
299 606534 สิบสองวิทยา ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงสุพิชัญนันทน์ ฉัตรรัตนกุล
2)เด็กหญิงพรอภิญญา พรหมญาโณ
3)เด็กหญิงรัตนดา วัดเมือง
4)เด็กหญิงปิยนัน จัตุรงค์
5)เด็กหญิงอรัชพร อภินันท์ทรัพย์
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กชายชโยดม นำพบสันติ
2)เด็กชายคุณากร สุวรรณชัยรบ
3)เด็กชายนันท์นภัส พิทักษ์สุขสันติ
4)เด็กชายนินนนันน์ กังหันทอง
5)เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์ ติกขะปัญโญ
1)นางศุภานัน ทองอุ่น
2)น.ส.สุภารัตน์ สันติพิริยาภรณ์
300 601962 สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กชายทนุธรรม สายยิ้ม
2)เด็กหญิงแก้วทิพย์ ชัยประดิษฐรักษ์
3)เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พงษ์อารีย์
4)เด็กหญิงจินตนันท์ อินทะคล้าย
5)เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็งเหมือน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงไขณภา ปะระพิมพ์
2)เด็กหญิงทักษพร ทรงทอง
3)เด็กชายไตรวิชย์ ฉิมกุล
4)เด็กหญิงอรรชนา พลอยสะอาด
5)เด็กหญิงเกวลิน ประไกรวัน
ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงแพรวา องอาจ
2)เด็กหญิงพรทิพย์ นามเสนาะ
3)เด็กชายสัณหวัช ชาติพจน์
4)เด็กชายสิปกร บุตรโคตร
5)เด็กชายสมประสงค์ วสุวิทย์
1)น.ส.กมลรัตน์ มะธิปาปัง
2)น.ส.ปภัสรา บุทฤทธิ์
301 605434 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย ระดับชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา พิมพ์ภัทรยศ
1)นายทัศน์พล พิมพ์ภัทรยศ
2)นางละมัย กระกร
302 607362 อนุบาลราชบุรี ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงเบญญาภา มาเอี่ยม
2)เด็กหญิงจิรสิตา สัจจสวัสดิ์
3)เด็กหญิงจิราพัชร กองน้อย
4)เด็กชายธนกร ปาละกูล
5)เด็กชายกิตติพันธุ์ อุบลธรรม
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร สะนะพันธ์
2)เด็กหญิงกวินนาถ น่วมด้วง
3)เด็กหญิงกรกนก หลิมเล็ก
4)เด็กชายเฉลิมราชย์ อาจธัญกรณ์
5)เด็กชายกิตติพงษ์ ธาราพันธ์
1)นางหฤทัย เพลากรณ์
2)นางรุจิเรศ ขลิบศรี
303 603753 โฮมสคูล ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงมิรันตี ศิริสัมพันธ์
1)น.ส.ธรรมภัสสร ศิริสัมพันธ์
304 601160 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ระดับชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
1)เด็กหญิงกชวรรณ สินไชย
2)เด็กชายจิรกาล วงศ์ทอง
3)เด็กหญิงวรรณกมล แก้วประสงค์
4)เด็กหญิงรดากานต์ ศรีจันทร์
5)เด็กหญิงปรียานุช พุ่มกัน
ระดับชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)เด็กหญิงพิมพิกา แก้วนคร
2)เด็กหญิงธัญพิมล ตรีธนศรีวรกุล
3)เด็กหญิงวชิราวรรณ คงชาวนา
4)เด็กหญิงวรรณวิษา ตันตราชัย
5)เด็กหญิงกรนันท์ เกิดสิน
1)นายสุรศักดิ์ แสนคำ
2)นายรัฐวัฒน์ สมุทรสถิตโสภณ
305 607540 สิรินธรราชวิทยาลัย ระดับชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
1)นายกรวิชญ์ ฤกษ์สันทัด
2)นางสาวสิริอุมา บุญเพ็ง
3)นายสุภัทรชัย ศรีปานวงศ์
1)นางสาวสมคิด มังน้อย