กรอกใบสมัคร

ขอสมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) (ประเภทคัดเลือกจากผลงาน)
1. ชื่อ สกุล
เลขประจำตัวประชาชน    เชื้อชาติ    สัญชาติ    ศาสนา    วันเกิด
2. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่    หมู่    หมู่บ้าน    ถนน    ซอย    แขวง/ตำบล   
เขต/อำเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท์   
3. การศึกษา จบการศึกษา/กำลังศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียน   
   แขวง/ตำบล    เขต/อำเภอ    จังหวัด
เป็นโรงเรียนสังกัด
ระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1 - ม.3 (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
ระดับคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1 - ม.3 (ไม่ต่ำกว่า 2.75)
ระดับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1 - ม.3 (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1 - ม.3 (ไม่ต่ำกว่า 3.00)
4. ชื่อบิดา    อาชีพ    โทรศัพท์(บ้าน)    โทรศัพท์(มือถือ)
ชื่อมารดา    อาชีพ    โทรศัพท์(บ้าน)    โทรศัพท์(มือถือ)
ชื่อผู้ปกครอง    อาชีพ    โทรศัพท์(บ้าน)    โทรศัพท์(มือถือ)
ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยเป็น
เลือกแผนการเรียน
เลือกวันรับสมัคร   
แนบไฟล์หลักฐาน
1) รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาดกว้าง 1 นิ้ว (ไฟล์สกุล jpg ,width 150 Pixel ,height 200 Pixel)
2) เอกสารหลักฐานทางการศึกษา(ปพ.1 หรือ ปพ.6 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน)
3) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5) สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(ถ้าไม่ใช่บิดา หรือมารดาของนักเรียน) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง